Főoldal » Archív » A családja kiirtásával fenyegetőzött - távoltartását indítványozta az ügyészség

A Sze­gedi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je le annak a férfinak a volt élet­tár­sá­tól való távol­tar­tá­sát, aki a közö­sen lakott ingat­lan­ból nem volt haj­lan­dó elköl­töz­ni, és több­ször meg­fe­nye­get­te a nőt.

A gya­nú­sí­tott és a nő 2011. óta élet­tár­sak, egy sze­ge­di lakás­ban éltek. A kapcsola­tuk foko­za­to­san meg­rom­lott, majd 2017-ben meg­sza­kadt. A sér­tett ekkor kérte a fér­fit, hogy köl­töz­zön el, de gya­nú­sí­tott ennek nem volt haj­lan­dó ele­get tenni. 

A gya­nú­sí­tott 2020. már­ci­us hónap­já­nak ele­jén azzal fenye­get­te meg féle­lem­kel­tés cél­já­ból a sér­tet­tet, hogy kiírt­ja a csa­lád­ját és a gye­re­ke­ket, illet­ve a hónap során több alka­lom­mal azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy elvi­szi magá­val a gye­re­ke­ket, aki­ket a nő soha töb­bet nem lát.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en, 2020. ápri­lis 4-én, dél­előtt, a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it ütö­get­ve ismé­tel­ten meg­ölés­sel fenye­get­te a nőt, majd a sér­tet­tet lök­dös­te, szi­dal­maz­ta és ököl­lel arcon ütötte.

A nő más­nap jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a férfi fele­lős­ség­re voná­sa iránt.

A volt élet­társ sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság 4 hóna­pi idő­tar­tam­ra ren­del­je el a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sát a sér­tett lakó­he­lyé­től, vala­mint tilt­sa el a sér­tet­tel való köz­ve­tett vagy köz­vet­len kap­cso­lat­ba lépéstől.

Az ügyész indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja dönt a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz segít­sé­gé­vel meg­tar­tott ülésén.