Főoldal » Archív » A családon belüli erőszak ellen, és a kiskorúak védelme érdekében 2019-ben tett közjogi ügyészi intézkedések

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága 2019-ben min­den tör­vé­nyes intéz­ke­dést meg­tett annak érde­ké­ben, hogy a csa­lá­don belül, hoz­zá­tar­to­zók sérel­mé­re elkö­ve­tett erő­szak áldo­za­tai, köz­tük a kis­ko­rú­ak tör­vé­nyes és haté­kony véde­lem­ben  része­sül­je­nek. Ennek érde­ké­ben az ügyé­szek har­minc­hét eset­ben lép­tek fel a bíró­sá­go­kon a meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­se iránt indult pol­gá­ri nem peres eljá­rá­sok­ban, tizen­öt eset­ben bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt bün­te­tő­el­já­rást, egy eset­ben sza­bály­sér­té­si eljá­rást, tizen­egy eset­ben más ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nyez­tek. Negy­ven­egy eset­ben jel­zés­sel éltek a csa­lád­vé­del­mi koor­di­ná­ci­ó­ért fele­lős szerv felé a hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti erő­szak meg­elő­zé­se, illet­ve ennek bekö­vet­kez­te ese­tén az ártal­mak csök­ken­té­se érdekében. 

A hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti erő­szak miatt alkal­maz­ha­tó távol­tar­tás­ról szóló tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint a rend­őr­ség hiva­tal­ból, illet­ve beje­len­tés nyo­mán 72 órára ren­del­het el ideig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást, ha az eset összes körül­mé­nyé­ből meg­ala­po­zot­tan követ­kez­tet­ni lehet a hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti erő­szak elkö­ve­té­sé­re. Majd a rend­őr­ség az ira­to­kat meg­kül­di a bíró­ság­nak a meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­se iránt, illet­ve ezt a bán­tal­ma­zott, és  hoz­zá­tar­to­zó­ja is kez­de­mé­nyez­he­ti a bíróságnál.

Az egyik ügy­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az ittas férfi csa­lá­di vita során 2018. decem­ber 31-én tenyér­rel meg­ütöt­te élet­tár­sa bal arcát, illet­ve mell­ma­gas­ság­ban leköp­te őt közös kis­ko­rú gyer­me­ke­ik jelen­lé­té­ben. Ezután a férfi egy kb. 40 cen­ti­mé­te­res kést vett elő a lakás másik szo­bá­já­ban az ágy mel­lől, és az élet­tár­sa irá­nyá­ba indult, aki besza­ladt a gye­re­kek szo­bá­já­ba, becsuk­ta az ajtót maga mögött. A férfi az ajtó előtt tovább­ra is trá­gár sza­vak­kal kia­bált. A bán­tal­ma­zás során mind­vé­gig jelen lévő kis­ko­rú gyer­me­kek nagyon meg­ijed­tek, és sírni kezd­tek. A nőt az élet­tár­sa több hónap­ja szó­ban, vala­mint fizi­ka­i­lag folya­ma­to­san havi egy-két alka­lom­mal fél­té­keny­sé­gi okok miatt bán­tal­maz­ta, havi rend­sze­res­ség­gel „tört-zúzott”, ami­kor alko­holt fogyasztott.

A rend­őr­ség a beszer­zett ada­tok alap­ján ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el 72 órára.  A bíró­ság az ügy­ben ülést tar­tott, azon a bán­tal­ma­zót és a bán­tal­ma­zot­tat meg­hall­gat­ta. A nem peres eljá­rás­ban az ügyész fel­lé­pett, és indít­vá­nyoz­ta a meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság 20 napra ren­delt el.

Az ügyész­ség köz­jo­gi szak­ága az ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tás ira­tai, vala­mint az ülé­sen beszer­zett ada­tok alap­ján bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nye­zett.  Az ügyész­ség jel­zé­se alap­ján a gyám­ha­tó­ság külön eljá­rást indí­tott. A köz­jo­gi szak­ág kez­de­mé­nye­zé­sé­re meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás során az ügyész­ség vád­ira­ta (https://ugyeszseg.hu/alkoholizalassal-es-agressziv-magatartassal-veszelyeztette-a-gyermekei-erkolcsi-fejlodeset/) alap­ján a bíró­ság az elkö­ve­tőt 1 év 6 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Egy másik ügy­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az élet­tár­sak az esztergom-kertvárosi ott­ho­nuk­ban 2019. szep­tem­ber 6-án vitáz­tak egy­más­sal, az ittas férfi elől a nő a kert­be sza­ladt, ahon­nan a férfi az utcá­ra zavar­ta őt. Ami­kor a nő éjfél után vissza­ment a házba, a férfi őt ököl­lel több­ször az arcán meg­ütöt­te. Az ese­mény során a kis­ko­rú gyer­me­kek is a ház­ban tar­tóz­kod­tak, az ötéves gyer­mek látta, amint az apja meg­ütöt­te az any­ját, sírt a bán­tal­ma­zás miatt. A tíz­éves gyer­mek az ágy­ban aludt, az édes­anya az alvó gyer­mek ágyá­ba mene­kült. Az apa követ­te őt, majd a kony­há­ból egy 20 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű hús­vá­gó kés­sel az élet­tár­sát bal comb­ján hátul kétszer-háromszor meg­szúr­ta, majd a jobb láb­szá­rát két­szer. A bán­tal­ma­zó egy kést a nő mel­let­ti ágy fej­tám­lá­já­ba dobál­ta öt-hat alka­lom­mal, mialatt a tíz­éves gyer­mek is a szo­bá­ban volt.

A rend­őr­ség 72 órára ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el, ezután indult pol­gá­ri nem peres eljá­rás­ban az ügyész fel­lé­pett, indít­vá­nyoz­ta a meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság 60 napra elrendelt.

A meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­sét köve­tő­en a főügyész­ség a gyám­ha­tó­ság­nál a távol­tar­tás elren­de­lé­sé­ről jel­zés­sel élt, vala­mint a két kis­ko­rú gyer­mek véde­lem­be véte­lét ered­mé­nye­ző ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett. A sér­tett fel­je­len­té­se alap­ján a bün­te­tő­el­já­rás folya­mat­ban van.