Főoldal » Archív » A csempészt letartóztatták, a csempészett utast elítélték

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki júni­us 9-én nyúj­tott segít­sé­get egy török állam­pol­gár­nak ahhoz, hogy Szer­bia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belép­jen. A csem­pé­szett utas hamis okmá­nyok miatt állt bíró­ság elé.

A gyanú sze­rint a huszon­nyolc éves elkö­ve­tő 2019. júni­us 9-én haj­nal egy óra körül gép­ko­csi­já­val belé­pés­re jelent­ke­zett a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A kocsi utas­te­rét az eljá­ró rend­őr átvizs­gál­ta, a kocsi első és hátsó ülése között pléd­del leta­kar­va elő­ke­rült a negy­ven­nyolc éves török állam­pol­gár, aki magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta.

A gyanú sze­rint a sofőr tisz­tá­ban volt azzal, hogy utasa a szerb-magyar határt jog­el­le­ne­sen lépi át, őt az Euró­pai Unió terü­le­té­re kíván­ta szállítani.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elrendelte.

Az utas­nál hamis hor­vát veze­tői enge­dély, sze­mé­lyi iga­zol­vány, vala­mint hamis sváj­ci tar­tóz­ko­dá­si enge­dély volt, ami­ket azért tar­tott magá­nál, hogy később fel­hasz­nál­ja. A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség őt gyor­sí­tott eljá­rás­ban közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állította.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a fér­fit 1 évre jog­erő­sen kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.