Főoldal » Archív » A Czeglédy Csaba és társai elleni ügyben a Fellebbviteli Főügyészség alaptalannak tartja a büntetőeljárás áttételére irányuló védelmi indítványt

A Sze­ge­di Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a véde­lem újabb, a Sze­ge­di Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gét kifo­gá­so­ló és az ügy­nek a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék­hez tör­té­nő átté­te­le irán­ti indít­vá­nyát uta­sí­tot­ta el.

Az első­fo­kú bíró­ság előtt tovább foly­ta­tó­dik az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek­kel kap­cso­la­tos költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás. Három vád­lott és védő­je ismé­tel­ten indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tő­el­já­rás a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék­hez kerül­jön ille­té­kes­sé­gi okból átté­tel­re. A Sze­ge­di Tör­vény­szék eljá­ró taná­csa az erre irá­nyu­ló indít­vá­nyo­kat eluta­sí­tot­ta, amely vég­zé­sek ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítél­te, mert állás­pont­ja sze­rint a Sze­ge­di Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­ge vál­to­zat­la­nul fenn­áll, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni a fellebbezésekről.