Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Zavarta, hogy a szülők a háza elé parkolnak, zsarolással akart kártérítést kicsikarni vélt sérelméért az óvodával szemben lakó férfi- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint a férfi szem­ben lakott egy ceg­lé­di óvo­dá­val és nagyon zavar­ta, hogy a szü­lők gyak­ran az ingat­lan­ja előtt par­kol­nak az autó­ik­kal. Azért, hogy prob­lé­má­já­ra meg­ol­dást kap­jon, több mint két évig rend­sze­re­sen keres­te sze­mé­lye­sen és e-mailben is a váro­si kép­vi­se­lő­tes­tü­let egyik tagját.

Mivel az álta­la sérel­me­zett hely­zet nem ren­de­ző­dött, az elkö­ve­tő 2020 már­ci­u­sá­ban fenye­ge­tő, illet­ve becsü­let­sér­tő üze­ne­te­ket kez­dett kül­de­ni a váro­si kép­vi­se­lő­nek és emel­lett a város rend­őr­ka­pi­tá­nyá­nak is. Később már azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy ha vala­ki újra a kapu­já­ba par­kol, akkor embe­re­ken fog áthaj­ta­ni autóval.

2020 ápri­li­sá­ra pedig elő­for­dul­tak olyan e-mailek is, amely­ben azt írta, hogy ha nem fizet­nek neki tíz­mil­lió forin­tot kár­té­rí­tés­ként, akkor meg­öli a váro­si képviselőt.

A cse­lek­mény­nek végül a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság vetett véget, ami­kor az e-mailek tar­tal­ma miatt elő­ál­lí­tot­ta az elkövetőt.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és rend­vé­del­mi szerv tag­já­nak sérel­mé­re elkö­ve­tett becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.