Főoldal » Archív » A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség helyszíni tárgyalást indítványoz az un. „borsodnádasdi emberölés” ügyben

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az un. bor­sod­ná­das­di ember­ölés ügyé­ben külön­bö­ző bizo­nyí­tá­si cse­lek­mé­nyek mel­lett hely­szí­ni tár­gya­lás tar­tá­sát is indítványozta. 

A véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a vád­lott ellen indult, a hazai médi­á­ban „bor­sod­ná­das­di ember­ölés” elne­ve­zés­sel nagy vissz­han­got kivál­tott bün­te­tő­ügy­ben a tör­vény­szék a vád­lot­tat - a vád­irat­tól elté­rő­en - gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Íté­le­té­ben azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a kis­ko­rú sér­tett esz­mé­let­len­sé­get okozó bán­tal­ma­zá­sa miatt a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge két­sé­get kizá­ró módon nem bizo­nyí­tott. A tör­vény­szék elfo­gad­ta azon vád­lot­ti állí­tást, misze­rint a sér­tet­tet esz­mé­let­len álla­pot­ban talál­ta, és úgy gon­dol­ta, hogy meg­halt. Mivel félt, hogy eset­leg őt okol­ják majd a halá­lá­ért, ezért úgy dön­tött, meg­pró­bál­ja eltün­tet­ni a tes­tet. Ennek érde­ké­ben a sér­tet­tet egy köze­li víz­el­ve­ze­tő akná­hoz vitte, s abba fej­jel lefe­lé bele­dob­ta. Az esz­mé­let­len sér­tett a víz­ben megfulladt.

Az első­fo­kú bíró­ság a nem jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tat 4 év fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész­ség az íté­le­ti tény­ál­lás rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­ga, a bűn­cse­lek­mény téves jogi minő­sí­té­se miatt, illet­ve a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. A vád­lott és a védő­je a dön­tést tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség külön­bö­ző bizo­nyí­tá­si cse­lek­mé­nyek mel­lett hely­szí­ni tár­gya­lás tar­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. Szem­le és bizo­nyí­tá­si kísér­let során cél­sze­rű ellen­őriz­ni, lehetséges-e a sér­tett más álta­li bán­tal­ma­zá­sa anél­kül, hogy azt a közel­ben tar­tóz­ko­dó vád­lott ne ész­lel­te volna.

 A bizo­nyí­tá­si indít­vány tár­gyá­ban a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.