Főoldal » Archív » A diák és az anyja a tanítási órán közösen verték meg az osztálytársat

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy  nő ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott, fiá­val együtt, 2019. novem­ber köze­pén, kora dél­után, bemen­tek az álta­lá­nos isko­la egyik tan­ter­mé­be taní­tá­si óra köz­ben, és az osz­tály előtt, koráb­bi vitá­juk miatt, meg­fe­nye­get­ték a vád­lott fiá­nak osztálytársát.

Ezután a vád­lott fia ütle­gel­ni kezd­te az osz­tály­tár­sat, majd ami­kor ő befe­jez­te, a vád­lott foly­tat­ta tovább a bán­tal­ma­zást, több­ször meg­ütöt­te a fiút, és ruhá­já­nál fogva rángatta.

A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy az isko­la kar­ban­tar­tó­ja köz­be­avat­ko­zott, és meg­aka­dá­lyoz­ta a továb­bi tettlegességet.

A vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lő osz­tály­kö­zös­ség tag­ja­i­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A bűn­cse­lek­mény öt évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te. Az ügyész­ség ezért, a vád­lott tekin­te­té­ben más bün­te­tő­el­já­rás­ban koráb­ban alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tás meg­szün­te­té­sé­nek és az ügyek egye­sí­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sa mel­lett, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re tett indítványt.