Főoldal » Archív » A Donyecki Népköztársaság Hadseregében harcolt

A Tolna Megyei Főügyész­ség vádat emelt szö­vet­sé­ges fegy­ve­res erőn kívü­li, fegy­ve­res össze­üt­kö­zés­ben részt­ve­vő szer­ve­zet­be belé­pés­sel elkö­ve­tett til­tott tobor­zás bűn­tet­te miatt egy paksi férfi ellen.

A vád­lott 2015 szep­tem­be­ré­ben kiuta­zott az ukraj­nai Dony­eck­be azért, hogy a regu­lá­ris ukrán had­erők ellen har­col­jon az ún. dony­ec­ki sza­ka­dá­rok olda­lán. A vád­lott magyar állam­pol­gár­ként önként belé­pett a Dony­ec­ki Nép­köz­tár­sa­ság Had­se­re­gé­be, ahol kato­nai kikép­zé­sét köve­tő­en a front­vo­na­lon tel­je­sí­tett fegy­ve­res szol­gá­la­tot, ame­lyért kitün­te­tés­ben is részesítették.

A magyar Bün­te­tő Tör­vény­könyv a hábo­rús bűn­cse­lek­mé­nyek között – a til­tott tobor­zás egyik elkö­ve­té­si for­má­ja­ként – bün­tet­ni ren­de­li azt a magyar állam­pol­gárt, aki szö­vet­sé­ges fegy­ve­res erőn kívü­li ide­gen fegy­ve­res szer­ve­zet­be önként belép, erre ajánl­ko­zik, vagy ilyen fegy­ve­res szer­ve­zet­ben kikép­zé­sen vesz részt.

A 2014. ápri­lis 7. nap­ján kiki­ál­tott Dony­ec­ki Köz­tár­sa­ság nem ren­del­ke­zik sem önál­ló álla­mi szu­ve­re­ni­tás­sal, sem pedig nem­zet­kö­zi jog­ala­nyi­ság­gal, ezért a magyar bün­te­tő jog­sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­ban szö­vet­sé­ges fegy­ve­res erőn kívü­li ide­gen fegy­ve­res szer­ve­zet­nek minősül.

A vád­lott – akit a 2017. szep­tem­ber 21. nap­ján, a  Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re érke­zé­se­kor vet­tek őri­zet­be – elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a Szek­szár­di Tör­vény­szék előt­ti bíró­sá­gi tár­gya­lást. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.