Főoldal » Archív » A feleségét és a gyermekét is rendszeresen bántalmazta a volt rendvédelmi dolgozó

Öt, a hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy volt rend­vé­del­mi dolgozót. 

A hat­van­négy éves férfi a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint győri mun­ka­he­lyé­ről 2005-ben ment nyug­díj­ba, és ettől az idő­pont­tól kezd­ve napi rend­sze­res­ség­gel alko­ho­li­zált, nyug­dí­ját több­nyi­re ita­lo­zás­ra, játék­gé­pe­zés­re költötte.

A vád­lott a fele­sé­gét ekkor­tól kezd­ve napi rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta - nem rit­kán az 1996-ban szü­le­tett fiuk jelen­lé­té­ben. A nő a férje enge­dé­lye nél­kül nem tele­fo­nál­ha­tott, nem mehe­tett seho­vá. Őt a férje rend­sze­re­sen becs­mér­lő sza­vak­kal illet­te, ha fel­emel­te a sza­vát a meg­aláz­ta­tá­sok miatt, akkor a férje meg­tép­te a haját, kicsa­var­ta a keze­it, cipő­ka­nál­lal és ököl­lel test­szer­te ütle­gel­te, rug­dos­ta és meg­ölés­sel fenye­get­te. A nő ret­te­gett a fér­jé­től, hiszen egy koráb­ban meg­tett fel­je­len­té­se után is úgy meg­ver­te, hogy hete­kig fáj­dal­mai vol­tak. Amíg a férje ittas álla­pot­ban dühön­gött, addig gyak­ran haza sem ment, ehe­lyett az utcán sétált, és ren­de­lők­ben aludt. Akkor mert haza­men­ni, mikor a fiuk jelez­te, hogy a férfi elaludt.

A vád­lott még a - 2016-ban kimon­dott - válá­suk után is több­ször meg­fe­nye­get­te a volt fele­sé­gét azzal, hogy „nem soká­ig fogja élvez­ni az életet”.

A férfi a fiát is több­ször bán­tal­maz­ta, lel­ki­leg és tes­ti­leg is. A gyer­me­ket meg­alá­zó sza­vak­kal illet­te, és arra biz­tat­ta, hogy ne tanul­jon, úgy­sem képes rá. Tör­tént olyan is, hogy a fiút bot­tal addig ütöt­te, amíg a gyer­mek zse­bé­ben lévő tele­fon is össze­tört, egy másik alka­lom­mal ököl­lel úgy arcon ütöt­te, hogy az ütés­től meg­sé­rült a szeme. Más­nap pedig a kór­há­zi ellá­tás­ra vára­ko­zó fiát azzal hívta fel, hogy ha el meri árul­ni az igaz­sá­got a kór­ház­ban, akkor a bán­tal­ma­zást ráfog­ja majd a feleségére.

A vád­lot­tat az ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel, minő­sí­tett kap­cso­la­ti erő­szak­kal, minő­sí­tett testi sér­tés­sel, kény­sze­rí­tés­sel és minő­sí­tett zak­la­tás­sal vádol­ja. A fér­fi­val szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.