Főoldal » Archív » A Felsőszölnökön elfogott, embercsempészés elkövetésével gyanúsított férfi letartóztatásáról- A Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a cseh állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hat - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt szál­lí­tott a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba szer­dán éjjel, ami­kor a rend­őr­ség meg­ál­lí­tot­ta, hogy ellen­őriz­ze.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a szerb-magyar állam­ha­tár magyar olda­lán, a határ köze­lé­ben, egy erdős terü­le­ten vette fel a hat sze­mélyt, akik belé­pés­re jogo­sí­tó okmá­nyok nél­kül érkez­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A férfi ezt köve­tő­en Nyugat-Magyarország irá­nyá­ba indult, azért, hogy a sze­mély­azo­no­sí­tó okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző kül­föl­di­e­ket a határ átlé­pé­sé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, sze­mé­lyen­ként 1.000 euró fejé­ben Auszt­ri­á­ba, Bécs­be szál­lít­sa.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja pén­te­ken az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a szö­kés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.