Főoldal » Hírek » A féltékeny férj égő cigarettacsikket nyomott el a felesége combján - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés és zak­la­tás bűn­tet­te miatt. A férj a fele­sé­gét – miköz­ben autó­val laká­suk­ra vitte – fél­té­keny­ség­ből ököl­lel több­ször fel­ka­ron, fején meg­ütöt­te, orrba vágta, égő ciga­ret­ta­csik­ket nyo­mott el a comb­ján és jobb keze V. ujj közép­per­cét eltörte. 

A vád­irat sze­rint a pár 16 éve házas, de összes­sé­gé­ben már 23 éve éltek együtt. 2022. janu­ár­ban a fér­fit a fele­sé­ge meg­csal­ta, ami­ről tudo­mást szer­zett, innen­től a vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt a házas­sá­guk meg­rom­lott, folya­ma­to­san veszekedtek.

2022. júni­us végén, este mis­kol­ci laká­suk­ban tar­tóz­kod­tak. A nő tele­fon­üze­ne­tet kapott, ami­ről a vád­lott azt gon­dol­ta, hogy azt egy férfi küld­te, ebből újból vita kelet­ke­zett. Más­nap a férj a kazinc­bar­ci­kai mun­ka­he­lyén lévő fele­sé­gé­vel közöl­te, hogy közös laká­suk­ból köl­töz­zön el, dél­után érte megy autóval.

A vád­lott a Mis­kolc­ra uta­zás során a fele­sé­gé­vel kia­bált, fel­szó­lí­tot­ta, hogy min­dent el kell mon­da­nia neki, majd több­ször, ököl­lel meg­ütöt­te a fel­kar­ján, orrba vágta, a fejét ütöt­te, egy bics­ka hegyét nyom­ta a bal comb­já­hoz, majd pedig a fele­sé­ge comb­já­ba égő ciga­ret­ta­csik­ket nyo­mott. A laká­suk­ba haza érve, tovább foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát, majd azt mond­ta neki, hogy ha őt meg­szó­lít­ja, az „Uram” kife­je­zést kell hasz­nál­nia, ahány­szor a fele­sé­ge ezt nem tette, tenyér­rel orron és szá­jon ütötte.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos és égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek közül a jobb kéz V. ujj­per­cé­nek töré­se 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sérülés.

A sér­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.