Főoldal » Hírek » A féltékeny vádlott baltával törte be vetélytársa fejét - A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozza- fotóval

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a 44 éves vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, vala­mint zak­la­tás vét­sé­ge miatt, mint külö­nös vissza­esőt 7 év bör­tön­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a koráb­ban garáz­da­ság, lopás és testi sér­tés bűn­tet­te miatt már szá­mos eset­ben bün­te­tett férfi élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­szűnt azzal az asszonnyal, aki­től két gyer­me­ke is szár­ma­zott. Érzel­mi­leg azon­ban nem tudott elsza­kad­ni tőle, noha a nő idő­köz­ben házas­sá­got kötött a sér­tet­tel, aki­vel egy haj­dú­sá­gi kis­vá­ros­ban éltek.

A vád­lott 2019. tava­szán és nya­rán több eset­ben is meg­je­lent a házuk előtt és erő­sza­kos módon meg­pró­bál­ta rábír­ni az asszonyt arra, hogy vele foly­tas­sa az éle­tét. Miu­tán a nő mind­annyi­szor hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta, kudar­cai miatt a vád­lott a fér­jet hibáz­tat­ta. Elő­for­dult, hogy mind­ket­tőt meg­ölés­sel is fenye­get­te. Emi­att a rend­őr­ség intéz­ke­dett is vele szemben.

Júni­us­ban tör­tént, hogy a vád­lott és a volt élet­tár­sa a közös fiú­gyer­me­kük bal­la­gá­sá­nak alkal­má­ból csa­lá­di ren­dez­vé­nyen vett részt. Miu­tán az asszony haza­tért, az esti órák­ban a vád­lott követ­te a házá­ba. Önha­tal­mú­lag bement az udvar­ra és ami­kor az asszony férje távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, olyan erő­vel ütöt­te arcon, hogy a szé­ken ülő férfi hanyatt esett. Továb­bi táma­dás­tól tart­va a sér­tett egy kis­bal­tát vett magá­hoz. Ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta a távo­zás­ra, köz­ben egyik kezé­vel meg­fog­ta a nya­kát és pró­bál­ta őt a terasz­ról kife­lé tolni. Az ittas vád­lott azon­ban ellen­állt. Huza­kod­ni kezd­tek, amely­nek során mind­két férfi elesett. Ekkor  a táma­dó fel­vet­te a föl­dön lévő, fél méte­res nyél­lel ellá­tott, 1,5 kg súlyú bal­tát és az esz­köz foká­val egy alka­lom­mal nagy erő­vel a véd­te­len ember hom­lo­ká­ra súj­tott. Az ütés ere­jé­től a férfi feje erő­sen vérez­ni kez­dett, beszéd­ké­pes­sé­gét azon­nal elvesz­tet­te. Fele­sé­ge és a szin­tén jelen volt fia nyom­ban beavat­ko­zott és a továb­bi bán­tal­ma­zást meg­aka­dá­lyoz­ták. Az asszony érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot. A sér­tet­ten a kór­ház­ban élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre, mivel a bal olda­li hom­lok­tá­jék benyo­ma­tos töré­sét, vala­mint a kopo­nya belső vér­zé­ses sérü­lé­sét szen­ved­te el. Súlyos sérü­lé­sei mara­dan­dó testi fogya­té­kos­ság vissza­ma­ra­dá­sá­val gyógyultak.

A vád­lott az eljá­rás során bűnös­sé­gét nem ismer­te be. Azzal véde­ke­zett, hogy a sér­tett táma­dá­sá­tól tart­va ragad­ta meg a fej­szét, amely­től dula­ko­dás köz­ben sérül­he­tett meg fej­tá­jé­kon, ami­kor rán­ci­gál­ták egy­mást. A sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­ményt bal­eset­nek tar­tot­ta. Állí­tá­sa sze­rint ami meg­tör­tént az csu­pán önvé­de­lem volt, egy vélet­len bal­eset. Védő­jé­vel együtt fel­men­té­sért, illet­ve a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­sé­ért és eny­hí­té­sért fellebbezett.

Az ügyész­ség a szá­mos súlyo­sí­tó körül­mény­re hivat­ko­zás­sal indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék való­ban eltúl­zot­tan ala­csony mér­ték­ben álla­pí­tot­ta meg a bör­tön­bün­te­tés és a mel­lék­bün­te­tés tar­ta­mát. A  fia­tal­ko­rú­ként még minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt is  hosszú idejű bör­tön­re  ítélt, agresszív ter­mé­sze­tű férfi csa­lá­di békét is hábo­rí­tó cse­le­ke­de­te­i­vel súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa áll arányban.

A fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.