Főoldal » Archív » A feltételezett Teréz körúti robbantó ruházatáról készült felvételek közzétételéről - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye VIDEÓVAL

Fénykép- és kame­ra­fel­vé­te­le­ket tesz közzé a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a fel­té­te­le­zett Teréz kör­úti rob­ban­tó elkö­ve­tés­ko­ri és átöl­tö­zés utáni ruhá­za­tá­ról, és a kere­sett sze­mély beazo­no­sí­tá­sá­hoz tovább­ra is kéri a lakos­ság köz­re­mű­kö­dé­sét.

A Teréz kör­úti rob­ban­tás miatt előre kiter­vel­ten, több ember és hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve – ele­mez­te a lefog­lalt térfigyelő- és ipari kame­rák fel­vé­te­le­it és a vélt elkö­ve­tő ruhá­za­tá­val kap­cso­lat­ban az aláb­bi lin­ken elér­he­tő fény­kép­fel­vé­te­le­ket teszi közzé:

2016. 10. 11. Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye

Ezen túl­me­nő­en tovább­ra is kérik a koráb­ban köz­zé­tett képek egyi­kén lát­ha­tó azon kerék­pá­ros tanú­ként tör­té­nő jelent­ke­zé­sét, aki a rob­ban­tást meg­elő­ző­en elha­ladt a Teréz kör­úti hely­szí­nen.

kerékpáros

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.
 

terez_20161011_1

terez_20161011_1