Főoldal » Archív » A férfi nem engedte ki a 10 éves kisfiút a lakásból-A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki bezár­ta a 10 éves kis­fi­út a szo­bá­ba, majd női alsó­ne­mű­be öltöz­ve onnan nem enged­te ki.

A férfi 2016. május 18. nap­ján este, ittas álla­pot­ban a sér­tett gyer­mek szü­le­i­vel beszél­ge­tett, ennek során az ott­ho­ná­ban tar­tott dohányt fel­aján­lot­ta nekik. Az apa meg­kér­te a fiát, hogy kísér­je el a fér­fit a laká­sá­ra, és a dohányt hozza el. Miu­tán meg­ér­kez­tek a lakás­ba, az ajtót az elkö­ve­tő becsuk­ta úgy, hogy onnan a kis­fiú nem tudott kijut­ni. A férfi ekkor egy női fel­ső­részt, és egy női alsó­ne­műt vett elő, melye­ket fel­vett. A kis­fiú köz­ben több­ször kérte a fér­fit, enged­je haza, azon­ban az elkö­ve­tő folya­ma­to­san marasz­tal­ta, és nem enged­te ki. Mivel a gyer­mek nem tért haza, ezért az édes­any­ja oda­küld­te a lányát, aki a lakás­ba nem tudott bemen­ni, így kívül­ről kia­bált a test­vé­ré­nek, ekkor a kis­fi­ú­nak azzal az ürüggyel, hogy a mos­dó­ba kell men­nie, sike­rült kijut­ni a lakás­ból, majd érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

Az elkö­ve­tő tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 17. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye