Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A férfi nem figyelt a kutyájára, ezért az eb megharapta a szomszédot

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek utcán lévő kutyá­ja meg­ha­rap­ta a sértettet. 

A vád­lott a gép­ko­csi­já­val 2018. júni­us 22-én dél­után ért a tar­já­ni ott­ho­ná­ba, kinyi­tot­ta a kaput, de ekkor a kutyá­ja kiszö­kött az utcá­ra. A férfi hívta az álla­tot, de az nem ment vissza, ennek elle­né­re a gazda bement a házba, és nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a kutya ne marad­jon az utcán. Nem sok­kal később a vád­lott szom­széd­ja – a sér­tett férfi – meg­állt a háza előtt, kiszállt a gép­ko­csi­já­ból, ami­kor a kutya neki­ron­tott, és meg­ha­rap­ta a fene­két, a jobb és bal kar­ját. Az eb táma­dá­sá­nak az vetett végett, hogy a sér­tett beme­ne­kült a házá­nak udvarára.

A szom­széd a hara­pá­sok követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.