Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A fiatalkorú éjszaka rabolta ki az egyedül élő, beteg sértettet - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal ellen, aki a sér­tett nyug­dí­ját akar­ta megszerezni.

A 17 éves fia­tal­ko­rú és a 65 éves, gyen­ge fizi­ku­mú sér­tett látás­ból ismer­ték egy­mást, mind­ket­ten Berek­bö­ször­mény­ben élnek. A fia­tal­ko­rú tudta, hogy a sér­tett a nyug­dí­ját mikor kapja meg, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a pén­zét akár erő­szak­kal, akár fenye­ge­tés­sel megszerzi.

A vád­lott 2022. május 16-án, késő este a laká­sán magá­hoz vett egy hosszú bozót­vá­gót, az arcát maszk­kal elta­kar­ta, és elment a sér­tett házá­hoz. A kerí­té­sen át bemá­szott az udvar­ra, majd a kulcs­ra zárt bejá­ra­ti ajtót a vál­lá­val benyom­va bement, A sér­tett a zajra fel­éb­redt, a vil­lanyt fel­kap­csol­ta, ekkor azon­ban a fia­tal­ko­rú a bozót­vá­gó­kést fel­emel­te, és meg­fe­nye­get­te a fér­fit, hogy elvág­ja a nya­kát, ha nem ad neki pénzt. A sér­tett nagyon meg­ijedt, ezért átadott egy 500 forin­tos bank­je­gyet, vala­mint 270 forint aprópénzt.

A fiú gyor­san elhagy­ta a hely­színt, majd egy köze­li isme­rő­sét meg­kér­te arra, hogy vigyáz­zon a neki átadott pénz­re. Ezt meg­elő­ző­en isme­rő­se udva­rán elrej­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált bozót­vá­gó­kést, és a rajta lévő feke­te sportcipőt.

Az isme­rős­nek nem tudta, hogy a pénz bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik. A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság a lopott pénzt lefog­lal­ta, majd azt vissza­ad­ta a sértettnek.

A nyo­mo­zás során a sér­tett kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt is.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú ellen fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és erő­szak­kal, éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­je, továb­bá a bozót­vá­gó kést koboz­za el.