Főoldal » Archív » A fiatalok szórakozásból felgyújtottak egy használaton kívüli tanyát

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ellen a két fia­tal­ko­rú ellen, akik tavaly nyá­ron kedv­te­lés­ből tüzet gyúj­tot­tak egy lakat­lan tanyaépületben.

A vád­lot­tak bará­tok vol­tak, elő­ze­tes meg­be­szé­lé­sü­ket köve­tő­en men­tek el 2017. augusz­tus 8-án, a kora esti órák­ban a Haj­dú­had­ház kül­te­rü­le­tén lévő, hosszabb ideje lakat­lan, elha­nya­golt tanyá­hoz. A kerí­tés nél­kü­li, őri­zet­len ingat­la­non három nagy épü­let volt, a fia­ta­lok a közép­ső, koráb­ban állat­tar­tás­ra kiala­kí­tott épü­let közép­ső részé­be men­tek, amely pad­ló­desz­kák­kal három szint­re volt oszt­va. Az alsó szin­ten hasz­ná­la­ton kívü­li beren­de­zé­si tár­gyak, illet­ve nagyobb mennyi­sé­gű desz­ka és léc volt. A fia­tal­ko­rú­ak fel­mász­tak az épü­let máso­dik szint­jé­re, ahol koráb­ban szé­nát tároltak.

Eköz­ben a hely­szín­re érke­zett két gyer­mek­ko­rú, akik lát­ták a fia­ta­lo­kat az épü­let felső szint­jén, ezért oda­men­tek hoz­zá­juk. Ekkor az egyik fia­tal­ko­rú elha­tá­roz­ta, hogy tüzet gyújt, ezért elkér­te a kis­ko­rú gyer­mek­től az öngyúj­tó­ját, majd láng­ra lob­ban­tott egy papír­do­bozt, azon­ban a tűz elaludt. Ezt látva a társa papí­ro­kat gyűj­tött össze, majd azt meg­gyúj­tot­ta, és fada­ra­bo­kat tett rá. A tüzet látva a gye­re­kek meg­ijed­tek és elsza­lad­tak a hely­szín­ről. A tűz a padló rése­in keresz­tül tovább­ter­jedt, a parázs az alsóbb szin­tek­re hullt, és meg­gyúj­tot­ta az ott tárolt bútor, illet­ve fa marad­vá­nyo­kat. Látva a tűz egyre nagyobb kiter­je­dé­sét, a vád­lot­tak homok­kal, illet­ve cse­re­pek­kel meg­pró­bál­ták azt elol­ta­ni, azon­ban ez nem sike­rült, ezért segít­ség­ké­rés nél­kül gyor­san távoz­tak a helyszínről.

A nagy füs­töt ész­lel­ve a közel­ben lakó férfi érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­sá­got, akik­nek rövid­del a hely­szín­re érke­zést köve­tő­en sike­rült a tűz tovább­ter­je­dé­sét megakadályozniuk.

Az elkö­ve­tők által gyúj­tott tűz tovább­ter­jedt a tanyát körül­ve­vő erdő szél­ső fáira, illet­ve veszé­lyez­tet­te a tanyát kör­be­ve­vő erdő szé­lén lévő tele­pü­lést is.

A gyúj­to­ga­tás­sal 6,5 mil­lió forint ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett, amely nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­ak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a járás­bí­ró­ság álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő alatt a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak. Indít­ványt tett továb­bá arra, hogy a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a járás­bí­ró­ság érdem­ben bírál­ja el.