Főoldal » Archív » A főügyészség a Spanyolországban elfogott embercsempész letartóztatását indítványozza - videóval

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­csem­pé­szés szer­ve­ző­je, irá­nyí­tó­ja által, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként csem­pé­szett migránsokat.

A magyar férfi a meg­bí­zó­ja által lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tagja volt. A férfi 2015. júli­us és 2015. októ­ber között pén­zért több alka­lom­mal nyúj­tott segít­sé­get a magyar–szerb állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re érke­zett mig­ráns sze­mély­nek abban, hogy meg­szer­vez­te a Nyugat-Európába tör­té­nő tovább­szál­lí­tá­su­kat. Ez akként tör­tént, hogy a férfi meg­bí­zott taxi sofő­rö­ket, akik a magyar–szerb állam­ha­tár köze­lé­ben a mig­rán­so­kat fel­vet­ték, majd Buda­pest­re vit­ték. A férfi ilyen­kor a szál­lí­tást végző gép­jár­mű­vek előtt haladt fel­ve­ze­tő­ként azért, hogy a sofő­rök­nek az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zést előre jelezze.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye foly­ta­tó­la­go­san, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek  meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, de a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra a két­sze­re­sé­re emel­ke­dik a bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel miatt.

A férfi az eljá­rás során meg­szö­kött, de a ható­sá­gok elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján a Kanári-szigeteken elfog­ták, ezért meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél a jelen­lé­te más­kép­pen nem biztosítható.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján nem zár­ha­tó ki, hogy a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val tör­té­nő össze­be­szé­lés­sel, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel meg­hi­ú­sí­ta­ná az eljárást.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró dönt.

A rend­őr­ség által készí­tett videó és a fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/melegbol-a-huvosre