Főoldal » Archív » A főúton vonszolta az élettársát - vádemelés

A Pápai Járá­si Ügyész­ség szemé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 októ­be­ré­ben élet­tár­sát a hajá­nál fogva von­szol­ta a várost elke­rü­lő főút mentén. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő itta­san, az elke­rü­lő út mel­let­ti major­ban szó­vál­tás­ba került a volt élet­tár­sá­val, aki emi­att ott­hagy­ta a fér­fit, és a főút mel­lett gya­lo­go­san elindult.

A vád­lott azon­ban nem akar­ta, hogy a sér­tett elmen­jen, és gya­log utána indult. Miu­tán utol­ér­te, a hajá­nál fogva meg­ra­gad­ta volt élet­tár­sát, és aka­ra­ta elle­né­re elkezd­te a major irá­nyá­ba von­szol­ni. A sér­tett segít­sé­gért kia­bált, mire a vád­lott tenyér­rel meg­ütöt­te, ami­től a nő elesett. A férfi ezek után tovább­ra is a hajá­nál fogva húzta volt élet­tár­sát a major bejá­ra­tá­ig, aki köz­ben a könyör­gött a fér­fi­nak, hogy hagy­jon fel a bán­tal­ma­zá­sá­val, amely­ből sérü­lé­sei nem keletkeztek.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratában.