Főoldal » Hírek » A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ismert magyar rockegyüttes tagjaira támadó taxis ügyében az ítélet helybenhagyását indítványozta

A másod­fo­kú Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a zené­szek­re táma­dó taxis ügyé­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék meg­is­mé­telt első­fo­kú eljá­rá­sá­ban 2020. decem­be­ré­ben 2 rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te a koráb­ban már erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt bün­te­tett taxist. 

A férfi 2014. júli­us 20-án haj­nal­ban ren­de­lés­re meg­je­lent egy Buda­pest XI. kerü­le­té­ben talál­ha­tó címen, ahol a két zenész vára­ko­zott. Itt a taxis szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szol­gál­ta­tást koráb­ban meg­ren­de­lő zené­szek­kel, akik kifo­gá­sol­ták a taxis kése­del­mes meg­ér­ke­zé­sét, kije­lent­ve, hogy a szol­gál­ta­tást már nem kíván­ják igény­be venni. A szó­vál­tás során a vád­lott kiszállt a jár­mű­vé­ből és az együt­tes tag­ja­it a fejü­kön ököl­csa­pá­sok­kal bán­tal­maz­ta, amely­től azok törést nem ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A továb­bi bán­tal­ma­zást meg­aka­dá­lyoz­ni kívá­nó tanút a taxis ugyan­csak ellökte. 

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a fel­men­té­se, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló vád­lot­ti és védői fel­leb­be­zés kap­csán az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyását.