Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség fellebbezése eredményeként ismét letartóztatásba kerültek a 2009-es emberölési ügy gyanúsítottjai

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az ember­ölés mind­há­rom gya­nú­sí­tott­ja letar­tóz­ta­tás­ban volt, azon­ban a nyo­mo­zá­si bíró a leg­utób­bi dön­té­sé­vel bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te őket. A főügyész­ség ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett, a másod­fo­kú bíró­ság ismét elren­del­te mind­há­rom férfi letartóztatását.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda egy 2009 augusz­tu­sá­ban, Bara­nya­je­nő tér­sé­gé­ben elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az ügy 3 gya­nú­sí­tott­ja 2021. május 13-án letar­tóz­ta­tás­ba került. A főügyész­ség leg­utób­bi, letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyát azon­ban a nyo­mo­zá­si bíró 2021. novem­ber 14. nap­ján eluta­sí­tot­ta és a gya­nú­sí­tot­ta­kat – lakás­ra kor­lá­to­zott, nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyezte.

A dön­tés ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­be­zett, mivel a főügyész­ség hatá­ro­zott állás­pont­ja sze­rint a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás alkalmas.

A másod­fo­kú bíró­ság osz­tot­ta a főügyész­ség állás­pont­ját, az első­fo­kú vég­zést meg­vál­toz­tat­ta és a mind­há­rom gya­nú­sí­tot­tat ismé­tel­ten letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. Az indo­ko­lá­sá­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék is kimond­ta, hogy a letar­tóz­ta­tást csak végső eset­ben alkal­maz­ha­tó kény­szer­in­téz­ke­dés, azon­ban jelen eset­ben elkerülhetetlen.

Az ügy­ben az elfo­gás­sal kap­cso­lat­ban koráb­ban kiadott köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberolessel-gyanusithato-szemelyeket-fogott-el-a

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-11-eve-eltuntkent-kerestek