Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség ideiglenes átadási letartóztatást indítványoz a franciaországi emberölés ügyében

Ember­ölés miatt kiadott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­tak el egy fran­cia állam­pol­gárt, aki­vel szem­ben az ügyész­ség ide­ig­le­nes átadá­si letar­tóz­ta­tást indítványoz.

A fran­cia ható­sá­gok ember­ölés miatt adtak ki euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot egy 27 éves fran­cia fér­fi­val szem­ben, egy 2022. már­ci­us 19-én, Fran­cia­or­szág­ban elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt.

A bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ha­tó férfi Magyar­or­szág­ra jött, majd tovább akart utaz­ni, ami­kor a záho­nyi rend­őrök 2022. már­ci­us 22-én elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fran­cia ható­sá­gok­nak tör­té­nő átadás tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, ezért indít­ványt tett a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt a férfi ide­ig­le­nes átadá­si letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az indít­vány­ról a bíró­ság - a férfi táv­meg­hall­ga­tá­sa kere­té­ben - vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A rend­őr­ség saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/europai-elfogatoparancs-alapjan-fogtak-el-a#1