Főoldal » Hírek » A Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik az un. VV Fanni ügy - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tot­ta az ügyész súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tó indít­vá­nyát az unn VV Fanni ügyben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 októ­be­ré­ben emelt vádat egy akkor 35 éves, duna­új­vá­ro­si fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ember­ölés miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. júli­us 13-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó majd fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi anya­gi hely­ze­te 2017. év során meg­ne­he­zült, azon­ban köl­te­ke­ző élet­mód­ját nem akar­ta fel­ad­ni, ezért keres­te a lehe­tő­sé­get, hogy kész­pénz­hez jus­son. A sér­tett – egy valóságshow-ból ismert és öröm­lány­ként jól kere­ső fia­tal nő – isme­rő­sén keresz­tül meg­tud­ta, hogy ő a laká­sán jelen­tő­sebb mennyi­sé­gű kész­pénzt tart, amit plasz­ti­kai műtét­re tett félre.

A vád­lott 2017. novem­ber 20-án a sér­tett hir­de­té­sek­ben sze­rep­lő tele­fon­szá­mán kap­cso­lat­ba lépett a fia­tal nővel, aki este fogad­ta a laká­sán. A férfi a nő érté­ke­i­nek, így kész­pén­zé­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben erő­sza­ko­san, táma­dó­lag lépett fel a sér­tet­tel szem­ben, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

A vád­lott a holt­tes­tet, vala­mint a sér­tett érté­ke­it tar­tal­ma­zó kézi tás­ká­ját, illet­ve egy női ruhák­kal tele­ra­kott bőrön­döt – a sér­tett eluta­zá­sá­nak lát­sza­tát kelt­ve – a mély­ga­rázs­ban lévő bérelt autó­já­hoz vitte és ott annak hátsó ülé­sé­re helyez­te el a sér­tet­tet és a tás­ká­kat. Később a fővá­ros­ban egy elha­gya­tott helyen a holt­tes­tet a jármű cso­mag­tar­tó­já­ban helyez­te el. Más­nap reg­gel a szalk­szent­már­to­ni bánya­ta­vak köze­lé­ben a vád­lott a Duna-partra haj­tott jár­mű­vé­vel és a sér­tett holt­tes­tét a Duná­ba rej­tet­te, amely azóta sem került elő.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás későb­bi idő­pont­ban tör­té­nő meg­ha­tá­ro­zá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve a hatá­ro­zat hatá­lyon kívül helye­zé­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fellebbezéseket.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tot­ta az ügyész súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tó indítványát.

A vád­lott a másod­fo­kú bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/nyeresegvagybol-elkovetett-emberoles-miatt-emelt-vadat-az-ugyeszseg-az-un-vv-fanni-ugyben