Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » A fürdőkádban fojtotta meg idős, mozgáskorlátozott édesapját – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben, aki meg­foj­tot­ta idős, moz­gás­kor­lá­to­zott édes­ap­ját.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vád­lot­tat azzal, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 30 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az íté­let sze­rint az egye­dül élő sér­tett egész­sé­gi álla­po­ta 2016. évtől folya­ma­to­san rom­lott, 2021. feb­ru­ár­já­ra önel­lá­tás­ra kép­te­len­né vált, ellá­tás­ra szo­rult. A vád­lott - aki élet­tár­sá­val és annak gyer­me­ké­vel lakott egy két­szo­bás lakás­ban - magá­hoz vette beteg édes­ap­ját. 2021. már­ci­us 16-án, dél­után, a vád­lott édes­ap­ját kere­kes­szék­kel eltol­ta a gyógy­szer­tár­ba, majd haza­fe­lé tart­va össze­ta­lál­koz­tak több isme­rő­sük­kel, aki­ket meg­hív­tak a lakás­ba ita­loz­ni. A ven­dé­gek távo­zá­sa után a vád­lott ket­tes­ben maradt a sér­tet­tel. Az ittas férfi ekkor levet­kőz­tet­te édes­ap­ját, akit elő­ször az arcán és orrán bán­tal­ma­zott, majd a für­dő­kád­ba fek­tet­ve meg­foj­tot­ta. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség tudo­má­sul vette az érde­mi hatá­ro­za­tot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság dön­té­se tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott min­den mél­tá­nyol­ha­tó indok nél­kül, önhi­bá­ból eredő ittas álla­pot­ban való­sí­tot­ta meg az egész­sé­gi álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len édes­ap­ja sérel­mé­re a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok, ezért az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.