Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » A füstölőbe rejtette a puskáját az orvvadász- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves Nóg­rád megyei fér­fi­vel szem­ben, aki enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­ré­vel vadász­va két vadat is elej­tett 2020 februárjában.

A férfi már három éve tar­tott enge­dély nél­kül – a füs­tö­lő­be rejt­ve – lakó­in­gat­la­nán egy embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas pus­kát, és 400 töltényt.

2020. feb­ru­ár 16-án haj­nal­ban magá­hoz vette a lőfegy­vert és a lősze­re­ket, autó­já­val a 21-es számú főúton a sám­son­há­zai elága­zás­hoz haj­tott, ahol a vadász­te­rü­le­ten – vadá­szat­ra való jogo­sult­ság nél­kül – mint­egy 20 méter távol­ság­ból elej­tett egy őzet, a 100.000 Ft érté­kű vadat kizsi­ge­rel­te, meg­nyúz­ta, a fel­da­ra­bolt húsát pedig a cso­mag­tar­tó­ba tette.

Ezután a nagy­bár­ká­nyi keresz­te­ző­dés­hez haj­tott, ahol – szin­tén vadász­te­rü­le­ten, ugyan­csak vadá­szat­ra való jogo­sult­ság nél­kül – lelőtt egy dám­vad bika­bor­jút, majd a 100.000 Ft érté­kű vad húsát ismét jog­ta­la­nul eltulajdonította.

A fér­fit a rend­őr­ség helyi vadá­szok jel­zé­se alap­ján reg­gel ellen­őriz­te, a dám­va­dat és az őzhúst meg­ta­lál­ták nála és lefog­lal­ták, őt pedig őri­zet­be vették.

Az orv­va­dász a nyo­mo­zás során a 200.000 Ft-ot meg­fi­zet­te a vadásztársaságnak.

A férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, orv­va­dá­szat, vala­mint lopás miatt emelt vádat, mely­ben a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­rő és a kárt meg­té­rí­tő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a lőfegy­ver és lősze­rek elkob­zá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a férfi visel­je a bűn­ügyi költségeket.