Főoldal » Archív » A garázda asszony sípcsonton rúgta a biztonsági őrt

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tott egy 29 éves nőt, aki a helyi áru­ház biz­ton­sá­gi őrét szó­vál­tást köve­tő­en leköp­te és síp­cson­ton rúgta. Gyor­sí­tott eljá­rás­ban 40 nap elzá­rást kapott.

A 29 éves kun­szent­mik­ló­si nő 2019. októ­ber 1-jén dél­után itta­san meg­je­lent a helyi bevá­sár­ló­köz­pont­ban, ahol a biz­ton­sá­gi őrrel szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Visel­ke­dé­se miatt az őr fel­szó­lí­tot­ta az üzlet elha­gyá­sá­ra és kikí­sér­te onnan. A nő azon­ban a bevá­sár­ló­köz­pont előtt kia­bál­ni kez­dett, majd vissza­ment az áru­ház­ba, ahol ismét távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel. A bejá­ra­ti ajtó előtt a nő sér­te­get­ni, szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni kezd­te az őrt, több­ször leköp­te, keze­i­vel hado­nász­va meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, majd bal síp­csont­ján meg is rúgta a fér­fit. Végül a nő az élet­tár­sa fel­lé­pé­sé­re hagyott fel az erő­sza­kos cse­lek­ménnyel.

A garáz­da nő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa a bevá­sár­ló­köz­pont­ban és a kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­te­tett elő­éle­tű nőt az ügyész­ség teg­nap dél­után bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a nő bűnös­sé­gét az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és vele szem­ben 40 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­let jog­erős, senki nem fel­leb­be­zett elle­ne.