Főoldal » Hírek » A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint téves a vádlottak felmentése a vesztegetés miatt emelt vád alól

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kimon­dá­sát és velük szem­ben súlyos bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat az elle­nük emelt vád alól felmentette.

A Győri Tör­vény­szék a 2021. május 17. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­ta­kat az elle­nük minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, illet­ve minő­sí­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vád alól – bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban – felmentette.

A vád sze­rint a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal ügy­in­té­ző­je - az I. rendű vád­lott - fel­adat­kö­ré­ben a vál­lal­ko­zó II. rendű vád­lot­tól több mint 200.000 forin­tot kért és kapott arra ígé­re­tet, a város­há­za épü­le­té­ben folyó fel­újí­tá­si mun­kát ille­tő­en a tény­le­ges­nél maga­sabb össze­gű kivi­te­le­zé­si mun­kát iga­zo­ló jegy­ző­könyv kiállításáért. 

Az ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság által ehhez képest meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás rész­ben meg­ala­po­zat­lan, az indo­ko­lás hiá­nyos, a vád­lot­tak fel­men­té­se téves, mert a tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés során rög­zí­tett tele­fon­be­szél­ge­tés egy­ér­tel­mű­en bizo­nyít­ja a jog­ta­lan előny kéré­sét, illet­ve másik oldal­ról annak ígéretét.

A másod­fo­kú ügyész­ség ezért a tény­ál­lás kiegé­szí­té­sét, az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, mind­ket­tő vád­lott bűnös­nek kimon­dá­sát, velük szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, II. rendű vád­lot­tal szem­ben pedig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét is indítványozza.