Főoldal » Archív » A hajánál fogva rángatta haza barátnőjét a tatabányai férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a tata­bá­nyai fér­fi­val szemben.

A férfi a barát­nő­jé­vel Tata­bá­nyán egy hét­vé­gi ház­ban lakott. Az elkö­ve­tő 2017. decem­ber 10-én, reg­gel ittas álla­pot­ban vesze­ked­ni kez­dett a pár perc­cel koráb­ban haza­é­rő sér­tet­tel, aki ezért inkább gya­log elin­dult az édes­any­já­hoz. A férfi gép­ko­csi­val a barát­nő­je után ment, akit az egyik utcá­ban utol­ért, ahol kiszállt, újra vesze­ked­ni kez­dett vele, majd han­go­san ráki­a­bált, hogy üljön be az autó­ba. A nő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, közöl­te a pár­já­val, hogy nem száll be. Az elkö­ve­tő ezen fel­dü­hö­dött, a sér­tet­tet meg­ra­gad­ta a kabát­já­nál és a hajá­nál fogva, a jármű ele­jé­hez húzta, majd belök­te az ülés­re, és vissza­vit­te a hét­vé­gi házba.

A férfi ezzel a maga­tar­tá­sá­val meg­fosz­tot­ta a sér­tet­tet a sze­mé­lyi szabadságától.

Az ügyész­ség a beis­me­rő val­lo­mást tett elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.