Főoldal » Archív » A halálos balesetet okozó és áldozatát cserbenhagyó, jogosítvány nélküli sofőr letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és más bűn­cse­lek­mény miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a negy­ven­éves fér­fi­nak, aki janu­ár 20-án este Kis­kő­rö­sön elütött egy kerék­pá­rost, majd áldo­za­tát magá­ra hagy­va, meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül továbbhajtott.

A gyanú sze­rint Kis­kő­rös lakott terü­le­tén, az Izsá­ki úton egy negy­ven­éves hely­be­li férfi, a bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, 2020. janu­ár 20-án, 19 óra 45 perc­kor, jogo­sít­vány nél­kül köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel. A gya­nú­sí­tott az előt­te, vele azo­nos irány­ban hala­dó kerék­pá­ros elő­zé­se során nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got és őt elütöt­te. A bal­eset követ­kez­té­ben az úttest­re zuhant kerék­pá­ros olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A gya­nú­sí­tott annak elle­né­re, hogy a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sét ész­lel­te, a hely­szín­ről jár­mű­vé­vel meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott, nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get a bal­eset során meg­sé­rült áldo­za­ta részére.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott az álta­la oko­zott bal­eset hely­szí­né­ről a fele­lős­ség­re vonás alóli kibú­vás érde­ké­ben elme­ne­kült, ezért ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés mel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a mai napon a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.