Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A haragos viszony bántalmazásba torkollott - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség három vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­lot­tak közül a két férfi test­vér­pár, míg vádlott-társuk az édes­any­juk, vala­mennyi­en Baga­mér­ban élnek és huza­mos ideje hara­gos viszony­ban vol­tak a szom­széd­juk­ban élő sér­tet­tel és annak csa­lád­tag­ja­i­val külön­bö­ző pénz­ügy­le­tek miatt.

2015. júli­us 28-án a kora dél­utá­ni órák­ban a sér­tett a lakó­há­za udva­rán mező­gaz­da­sá­gi mun­kát vég­zett, ami­kor is meg­ér­ke­zett hozzá a fia.

A szom­széd­ban élő vád­lot­tak ezt ész­lel­ték, majd rövid idő eltel­té­vel mind­hár­man átmen­tek a szom­szé­dos ingat­lan­ra, ahová maguk­kal vit­tek egy kaszát, egy vas­ru­dat, vala­mint egy tető­cse­re­pet. Az ingat­lan­hoz köze­led­ve a vád­lot­tak han­go­san szi­dal­maz­ták a sér­tet­te­ket, továb­bá meg­ölés­sel fenye­get­ték őket, ezen túl­me­nő­en a vád­lot­tak egyi­ke a sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sá­ra biz­tat­ta a másik két vádlottat.

A ház udva­rán a két férfi vád­lott a náluk lévő kaszá­val és vas­rúd­dal rátá­mad­tak a sér­tett­re és annak két hoz­zá­tar­to­zó­já­ra, akik­nek a fejü­kön és a fel­ső­tes­tü­kön kelet­kez­tek sérülések.

Ezután az egyik sér­tett kime­ne­kült az utcá­ra és az ott tar­tóz­ko­dó har­ma­dik vád­lott a nála lévő tető­cse­re­pet felé eldob­ta, de őt nem talál­ta el.

A vád­lot­tak a sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sát köve­tő­en vissza­men­tek a saját házuk­ba, maguk­kal vit­ték a bán­tal­ma­zás esz­kö­ze­it, melye­ket a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A bán­tal­ma­zás során mind­há­rom sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a férfi vád­lot­tak tuda­ta - az álta­luk hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra és a sérült test­tá­jék­ra tekin­tet­tel - átfog­ta az eset­le­ges halá­los, illet­ve élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­gét is, azon­ban ez iránt közöm­bö­sek maradtak.

A har­ma­dik vád­lott maga­tar­tá­sa olyan kihí­vó­an közös­ség elle­nes, erő­sza­kos volt, amely alkal­mas ria­da­lom és meg­bot­rán­ko­zás keltésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a két férfi vád­lott ellen ember­ölés, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a har­ma­dik vád­lott ellen cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban a két férfi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát, a har­ma­dik vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált kaszát, vas­ru­dat és tető­cse­re­pet koboz­za el.

Deb­re­cen, 2016. októ­ber 18. 

dr. Pocsai Edit

 cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye