Főoldal » Archív » A hátsó kijáraton távozott a szélhámos

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 30 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rövid­del sza­ba­du­lá­sa után ismé­tel­ten vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el a megyeszékhelyen.

A gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 19-én, Sal­gó­tar­ján­ban rövid időre köl­csön­kér­te isme­rő­se sze­mély­gép­ko­csi­ját, amit a meg­adott időre nem vitt vissza. A sér­tett fel­je­len­té­se alap­ján az autót a rend­őr­ség később meg­ta­lál­ta, de abból addig­ra a gya­nú­sí­tott már eltu­laj­do­ní­tott egy fle­xet, egy kulcs­kész­le­tet és egy víz­mér­té­ket, össze­sen 70.000 forint értékben.

Két hét múlva a gya­nú­sí­tott és a társa az ajtót befe­szít­ve bemen­tek egy sal­gó­tar­já­ni lakó­ház­ba, ahon­nan más­fél mil­lió forint érték­ben lop­tak utal­vá­nyo­kat, ezüst éksze­re­ket, mobil­te­le­font, kar­órá­kat és laptopot.

Egy hónap múlva a férfi Sal­gó­tar­ján­ban talál­ko­zott isme­rő­se­i­vel, akik­nek jóval áron alul, dara­bon­ként 50.000 forin­tos áron fel­aján­lott két már­kás tele­font, jól­le­het azok­kal nem ren­del­ke­zett, majd a két sér­tet­tel a laká­sá­hoz men­tek az esz­kö­zö­kért. A ház előtt elkér­te, és átvet­te tőlük a vétel­árat, majd bement az udvar­ba, és egy hátsó kijá­ra­ton a város­ba szö­kött. A sér­tet­tek némi vára­ko­zás után a kere­sé­sé­re indul­tak, utóbb meg is talál­ták és átad­ták a rend­őr­ség­nek, de a férfi az átvett kész­pénzt addig­ra már elrejtette.

A gya­nú­sí­tott ellen jármű önké­nyes elvé­te­le, vala­mint két-két rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás és csa­lás miatt folyik az eljá­rás. A több­szö­rös vissza­eső férfi a meg­él­he­té­sé­hez szük­sé­ges jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, meg­él­he­té­sét külön­bö­ző vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­te el, ezért a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.