Főoldal » Archív » A házi őrizet sem tartotta vissza a lopástól

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bíró­ság – más ügy­ben - elren­del­te a házi őri­ze­tét, azon­ban annak sza­bá­lya­it a vád­lott meg­szeg­te, és újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követt el.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség 2018. május 14-én emelt vádat lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt. A vád­irat benyúj­tá­sát köve­tő­en a bíró­ság a vád­lott koráb­ban elren­delt házi őri­ze­tét fenn­tar­tot­ta. A vád­lott a házi őri­zet sza­bá­lya­it meg­szeg­te, annak hatá­lya alatt újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, ezért a bíró­ság 2018. júni­us 26-án elren­del­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.  Ebben az ügy­ben a bíró­ság jog­erő­sen 1 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat, aki az újabb vád­eme­lés­kor ezt a bün­te­té­sét tölti.

A vád­lott 2018. júni­us 21-ről 22-re vir­ra­dó­an Tata­bá­nyán egy kerá­mia darab­bal betör­te egy sze­mély­gép­ko­csi bal első abla­kát, és a jár­mű­ből egy 2.000,- Ft érté­kű tele­fon­tar­tót vitt el. A vád­lott 2018. júni­us 22-ről 23-ra vir­ra­dó­an a kerá­mia darab­bal egy máso­dik sze­mély­gép­ko­csi jobb első abla­kát is betör­te, és a jár­mű­ből 18.660,- Ft érték­ben vitt el autós­rá­di­ót és más érték­tár­gya­kat. A vád­lott ezt köve­tő­en egy har­ma­dik sze­mély­gép­ko­csi bal első abla­kát törte be, és a jár­mű­ből 55.000,- Ft érték­ben vitt el autós­rá­di­ót és navi­gá­ci­ós rend­szert. Végül a vád­lott 2018. júni­us 23-ról 24-re vir­ra­dó­an Tata­bá­nyán egy vas­re­sze­lő­vel kife­szí­tet­te egy kis­busz bal olda­li toló­aj­ta­já­nak üve­gét, majd a kor­mány­rúd bur­ko­la­tát is lefe­szí­tet­te azért, hogy lop­jon, azon­ban fel­ha­gyott a cselekményével.

A vád­lott a kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­tét, és a 3 rend­be­li lopás vét­sé­gét több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, ezért a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se alap­ján az újabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra a felé­vel emel­ke­dik, illet­ve a hal­ma­za­ti bün­te­tés­ki­sza­bás­ra figye­lem­mel az így meg­emelt felső határ ismét a felé­vel nő.

A leír­tak­ra figye­lem­mel a vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, és amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 2 év 6 hó tar­tam­ban, a köz­ügyek­től eltil­tás mér­té­két 2 évben álla­pít­sa meg.