Főoldal » Hírek » A helyi víztorony mellé hordatta a telkéről a veszélyes hulladékot egy nő - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a lakó­kör­nye­ze­tet és az egész­sé­get is veszé­lyez­te­tő cse­lek­mény miatt emelt vádat egy, a tel­kén kelet­ke­zett hul­la­dé­kot ille­gá­li­san, köz­te­rü­le­ten elhe­lye­ző 47 éves erdő­tel­ki nővel szemben.

A vád sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban a nő egy fuva­ro­zót bízott meg azzal, hogy az a teher­au­tó­já­val szál­lít­sa el azt a nagy mennyi­sé­gű épí­té­si tör­me­lé­ket és egyéb hul­la­dé­kot, ami a nő fris­sen vásá­rolt nya­ra­ló­já­nak kiürí­té­se és fel­újí­tá­sa során hal­mo­zó­dott fel az erdő­tel­ki ház udva­rán. A meg­bí­zó valót­la­nul azt állí­tot­ta a fuva­ros­nak, hogy a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­tól enge­délyt kapott arra, hogy a sze­mét­hal­mot a köz­sé­gi víz­to­rony mögöt­ti, önkor­mány­za­ti tulaj­don­ban álló terü­le­ten helyez­hes­se el. A meg­té­vesz­tett szál­lí­tó ennek tuda­tá­ban – több for­du­lót ter­vez­ve – meg­kezd­te a hul­la­dék áthor­dá­sát a meg­je­lölt terü­let­re. A való­já­ban ille­gá­lis sze­mét­le­ra­kás befe­je­zé­sét a rend­őr­ség aka­dá­lyoz­ta meg azt köve­tő­en, hogy lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján egy jár­őr­ko­csi­val gyor­san a hely­szín­re siettek.

Az addig­ra már lepa­kolt nagy ter­je­del­mű sze­mét­ku­pac autó­gu­mit, azbeszt tar­tal­mú hul­lám­pa­lát, bitu­me­nes hul­lám­le­mezt, műanyag hor­dó­kat, kőzet­gya­po­tot, üveg­gya­po­tot, fes­té­kes vöd­rö­ket, műanyag ablak alkat­ré­sze­ket, vala­mint egyéb bon­tá­si és ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zott. Ezek­nek az anya­gok­nak egy jelen­tős része – irri­tá­ló, mér­ge­ző, rák­kel­tő hatá­suk révén – a hul­la­dék­ról szóló tör­vény értel­mé­ben veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül, olyan­nak, ami alkal­mas az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő vagy azok össze­te­vői, illet­ve az élő szer­ve­zet egye­dé­nek veszélyeztetésére.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség ennek meg­fe­le­lő­en veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a nya­ra­ló­tu­laj­do­nost, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, elkob­zás­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a mint­egy száz­öt­ven­ezer forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága a vád­irat isme­re­té­ben jelen­leg a ható­sá­gi ellen­őr­zé­si eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­nek indo­kolt­sá­gát is vizsgálja.