Főoldal » Hírek » A helyszínen hagyott iratai vezettek az emberöléssel gyanúsított férfihez - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 25 éves mező­he­gye­si fér­fi­nek, aki a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén elhagy­ta az ira­ta­it.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. novem­ber 3-ára vir­ra­dó éjjel Mező­he­gye­sen együtt ita­lo­zott a 44 éves sér­tet­tel. Éjfél előtt együtt indul­tak haza, ami­kor Mező­he­gyes erdős terü­le­tén össze­vi­tat­koz­tak, majd a férfi olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A gya­nú­sí­tott ezután haza­ment, ben­zint vett magá­hoz, majd a tett­hely­re vissza­ment, ahol a sér­tett holt­tes­tét fel­gyúj­tot­ta. A gya­nú­sí­tott a hely­szín köze­lé­ben elhagy­ta a pénz­tár­cá­ját, amely­ben talált ira­tok vezet­tek a nyo­má­ra.

A fér­fit a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. novem­ber 3-án ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként vonta fele­lős­ség­re, amely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.

A Békés Megyei Főügyész­ség azért kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re tekin­tet­tel fenn­áll az ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet attól is az eljá­rás kez­de­ti sza­ka­szá­ban, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­té­kok mani­pu­lá­lá­sá­val, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. Bün­te­tett elő­éle­té­re is tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a mai napon egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést nem jelen­tet­tek be, azt az ügye­le­tes ügyész is tudo­má­sul vette, így vég­le­ges­sé vált.

Az elkö­ve­tés hely­szí­nén a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­tel a rend­őr­ség hon­lap­ján az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-gyanuja-mezohegyesen