Főoldal » Hírek » A hetedik emeletről dobták le a 35 kilós akkumulátort – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy pár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők egy 35 kg töme­gű, teher­gép­jár­mű­be való akku­mu­lá­tort a laká­suk­ban tárol­tak, majd azt a bérelt laká­suk erké­lyé­ről az utcá­ra dobták.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi és nő a hete­dik eme­le­ten lévő tár­sas­há­zi laká­suk­ban tárol­tak egy 35 kilo­gramm töme­gű, teher­gép­jár­mű­be való akku­mu­lá­tort. 2022. augusz­tus 14-én, dél­előtt, a két vád­lott a lakás erké­lyé­ről kidob­ta az akku­mu­lá­tort, ahol az darab­ja­i­ra tört. A férfi ezután lement az utcá­ra, össze­szed­te a dara­bo­kat, majd azt eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély részé­re átadta.

A vád­lot­tak által meg­szer­zett hul­la­dék­nak minő­sü­lő akku­mu­lá­tor olyan maró, irri­tá­ló és kör­nye­zet­re veszé­lyes anya­go­kat tar­tal­ma­zott, ame­lyek miatt az veszé­lyes hul­la­dék­nak minősült.

A pár hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, így sem a hul­la­dék meg­szer­zé­sé­re, sem annak táro­lá­sá­ra nem vol­tak jogosultak.

Az ügyész­ség a párt veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.