Főoldal » Archív » A kapcsolati erőszak bűntette miatt 2019-ben tett ügyészi intézkedések

Komárom-Esztergom megye ügyész­sé­gei 2019-ben foko­zott figyel­met szen­tel­tek a csa­lá­don belül elkö­ve­tett bün­te­ten­dő cse­lek­mé­nyek, ennek része­ként a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, elkö­ve­tő­i­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sá­ra. Közel hat­van ügy­ben a nyo­mo­zó ható­sá­gok­nak a tény­ál­lás tisz­tá­zá­sá­ra irá­nyu­ló uta­sí­tást adtak. Az ügyész­ség vád­eme­lé­se alap­ján öt elkö­ve­tő­vel szem­ben 2019-ben vált jog­erős­sé a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­get meg­ál­la­pí­tó íté­let, ezek közül két elkö­ve­tőt az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé. 

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/gyermekeit-bantalmazta-kapcsolati-eroszak-buntette-miatti-vademeles/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint a férfi egye­dül nevel­te a tata­bá­nyai lakás­ban két kis­ko­rú gyer­me­két. Az apa 2018. októ­ber 3. nap­ját meg­elő­ző­en, kb. 3-4 havon­ta tett­leg bán­tal­maz­ta a 12. élet­évét betöl­tött kis­lányt, és a nyolc­éves fiút.  A férfi 2018. októ­ber 3-án, dél­után, a gye­rek­szo­bá­ban elrejt­ve pené­szes szend­vi­cse­ket talált, emi­att dühös lett. Ezután az apa keres­ni kezd­te a csa­lád tab­let­je­it, ame­lyek­ről kide­rült, hogy a gyer­me­kek koráb­bi állí­tá­sá­val ellen­té­te­sen már nin­cse­nek meg, mivel azo­kat össze­tör­ték és kidob­ták a kuká­ba. Emi­att a férfi még ide­ge­sebb lett, egy pál­cá­val az  egyik gyer­me­ket két­szer, a másik gyer­me­ket egy­szer meg­ütöt­te, ezen kívül fel is pofoz­ta a gyer­me­ke­ket. A gyer­me­kek más­nap az isko­lá­ban a peda­gó­gu­sok­nak beszá­mol­tak a bán­tal­ma­zás­ról, illet­ve jelez­ték, hogy fél­nek haza­men­ni. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik gyer­mek­nek a bal térd­ka­lács vetü­le­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló bevér­zé­se, a másik gyer­mek­nek a bal comb­ján nyolc napon belül gyó­gyu­ló bevér­zé­se kelet­ke­zett. A fér­fit a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett két év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 2019. janu­ár 18-án,reggel, Komárom-Esztergom megyei laká­suk­ban fél­té­keny­sé­ge miatt fele­sé­gé­től tele­fon­já­nak átadá­sát köve­tel­te, meg­ra­gad­ta a sér­tett ruhá­za­tát és annál fogva a beren­de­zé­si tár­gyak­nak lökte, majd  a nya­kát szo­ron­gat­ta. A férfi más­nap reg­gel kivet­te a sér­tett kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját és a jel­kód­já­nak meg­adá­sát köve­tel­te, majd rátér­delt az ágyon fekvő sér­tett mell­ka­sá­ra, aki ezután közöl­te a tele­fon kód­ját. Az elkö­ve­tő ezután a sér­tett fejét több­ször meg­ütöt­te, a föld­re esett sér­tet­tet a hátán több alka­lom­mal meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc  napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az erő­sza­kos cse­lek­mény alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra. A fér­fit a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként egy év két hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban két évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint a nyo­mo­zás fel­de­rí­té­si sza­ka­szá­ban, azaz az elkö­ve­tő gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tá­sá­ig, a nyo­mo­zó ható­ság önál­ló­an jár el. Amennyi­ben a nyo­mo­zó ható­ság gya­nú­sí­tot­tat hall­gat ki az ügy­ben, ettől kezd­ve az ügyész irá­nyít­ja a nyo­mo­zást, amely­nek tel­je­sí­té­se során nyo­mo­zá­si cse­lek­mény elvég­zé­sé­re adhat uta­sí­tást a nyo­mo­zó hatóságnak.

Komárom-Esztergom megye ügyész­sé­gei az elmúlt évben közel hat­van ügy­ben adtak uta­sí­tást a nyo­mo­zó ható­sá­gok­nak a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te tör­vé­nyi tény­ál­lá­si ele­mei, a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás tör­vé­nyes fel­té­te­le­it tisz­tá­zó nyo­mo­zá­si cse­lek­mény teljesítésére.