Főoldal » Hírek » Rendezvények » A kiberbűnözéssel szembeni összehangolt ügyészi fellépésről állapodtak meg a Budapesten megrendezett konferencián - fotókkal

A Leg­főbb Ügyész­ség, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet és a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­ge 2017. novem­ber 14-15-én Buda­pes­ten ren­dez­te meg a „Glo­bá­lis biz­ton­ság­po­li­ti­kai kér­dé­sek az inter­ne­ten, külö­nös tekin­tet­tel Magyar­or­szág és Kína kap­cso­la­tá­ra” című konferenciát.

A téma fon­tos­sá­gát jelzi, hogy dr. Polt Péter leg­főbb ügyész már a 2016 őszi hiva­ta­los kínai láto­ga­tá­sa alkal­má­val egyez­te­tett Cao Jian­ming leg­főbb ügyésszel egy magyar és kínai közös ren­de­zé­sű, kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­mel fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­cia megtartásáról.

A kon­fe­ren­ci­át dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és a kínai dele­gá­ci­ót veze­tő Zhang Xue­qi­ao leg­főbb ügyész helyet­tes közö­sen nyi­tot­ták meg, mely­nek során dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy a kiber­biz­ton­ság meg­te­rem­té­se érde­ké­ben a nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek mel­lett, kiemel­ke­dő­en fon­tos az egyes orszá­gok igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si és kor­mány­za­ti szer­ve­i­nek, nyo­mo­zó­ha­tó­sá­ga­i­nak, illet­ve a tudo­mány kép­vi­se­lő­i­nek kap­cso­lat­épí­té­se, és folya­ma­tos pár­be­szé­de, míg kínai kol­lé­gá­ja ismer­tet­te a kiber­tér­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek okoz­ta glo­bá­lis kihí­vá­so­kat, és az azok­kal szem­be­ni közös ügyé­szi fel­lé­pés fontosságát.

Ezt köve­tő­en dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a kon­fe­ren­cia nyitó elő­adá­sá­ban a jogi kör­nye­zet­tel kap­cso­lat­ban kifej­tet­te, hogy a 2013 júli­u­sá­ban hatály­ba lépett új Btk. és az Euró­pa Tanács Szá­mí­tás­tech­ni­kai Bűnö­zés­ről Szóló Buda­pes­ti Egyez­mé­nye modern kere­tet biz­to­sít az inter­ne­ten elkö­vet­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek üldö­zé­sé­hez, ugyan­ak­kor az inter­ne­tes bűnö­zés hatá­ro­kon átíve­lő jel­le­ge miatt bizo­nyí­tá­si nehéz­sé­gek jelent­kez­het­nek, mely­nek meg­ol­dá­sát az egyes orszá­gok közöt­ti együtt­mű­kö­dés fej­lesz­té­sé­ben kell keresni.

A leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy az együtt­mű­kö­dés­ben -  a Euro­just kül­kap­cso­la­ti tevé­keny­sé­gé­nek lis­tá­ján kiemel­ke­dő helyen sze­rep­lő - Kínai Nép­köz­tár­sa­ság fon­tos part­ner, ezért öröm­mel venné a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság bevo­ná­sát az Euro­just igaz­ság­ügyi kontaktpont-hálózatába, ugyan­ak­kor fon­tos­nak tart­ja azt is, hogy az állam­kö­zi meg­ál­la­po­dá­sok mel­lett az igaz­ság­ügyi ható­sá­gok tag­jai sze­mé­lyes isme­ret­sé­ge­ket kös­se­nek, szak­mai és tudo­má­nyos kér­dé­sek­ben véle­ményt cseréljenek.

A kon­fe­ren­cia zárá­sa­ként dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes és Zhang Xue­qi­ao leg­főbb ügyész helyet­tes nyi­lat­ko­za­tot írt alá, mely­ben vál­lal­ták, hogy Magyar­or­szág Leg­főbb Ügyész­sé­ge és a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­ge min­den esz­köz­zel segí­ti a két ország ügyé­szi szer­ve­ze­tei közöt­ti bűn­ügyi együtt­mű­kö­dést és fel­mé­rik azo­kat a lehe­tő­sé­ge­ket, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a gyor­sabb és ered­mé­nye­sebb infor­má­ció­át­adást a kiber­bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­se és nyo­mo­zá­sa körében.