Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A kidobott iratok alapján azonosították az illegális szemetelőt – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­tés­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Mar­ca­li­ban lakó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő úgy sza­ba­dult meg néhai édes­any­ja dol­ga­i­tól, vala­mint egyéb veszé­lyes hul­la­dé­kok­tól, hogy Mar­ca­li hatá­rá­ban enge­dély nél­kül lerak­ta azokat.

A vád sze­rint a ter­helt 2023 janu­ár­já­ban elha­tá­roz­ta, hogy a vele közös ház­tar­tás­ban élt édes­any­já­nak a szá­má­ra feles­le­ges­sé vált hol­mi­ja­i­tól meg­vá­lik. A férfi mind­ezt úgy való­sí­tot­ta meg, hogy az elhunyt asszony ruhá­it, ház­tar­tá­si esz­kö­ze­it, személyi- és egyéb hiva­ta­los ira­ta­it, továb­bá a saját mik­ro­hul­lá­mú sütő­jét és olaj­jal szennye­zett kan­ná­it Mar­ca­li kül­te­rü­le­té­re vitte egy pla­tós gép­jár­mű­vel. A férfi az önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő, alj­nö­vény­zet­tel borí­tott terü­le­ten a két-három köb­mé­ter, rész­ben veszé­lyes hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zó dol­go­kat enge­dély nél­kül elhe­lyez­te, majd a hely­szín­ről távozott.

A mar­ca­li rend­őrök azon­ban a sze­mét­ben talált ira­tok alap­ján az elkö­ve­tőt hamar kézre kerí­tet­ték, aki beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, majd elszál­lí­tot­ta a hulladékot.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­tett miatt a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A képen az ille­gá­li­san elhe­lye­zett sze­mét látható.

az illegálisan elhelyezett szemét