Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » A kijárási korlátozást is megszegte a garázda férfi- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben, aki meg­ütöt­te a sér­tet­tet, mert az meg­kér­te, hogy ne han­gos­kod­jon és men­jen gaza.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 18-án éjjel itta­san és han­gos­kod­va sétált az esz­ter­go­mi utcán. Egy ott lakó férfi a háza előtt fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy a kijá­rá­si kor­lá­to­zást betart­va men­jen haza, a han­gos­ko­dást fejez­ze be. A férfi ennek nem tett ele­get, az őt fel­szó­lí­tó fér­fit vita köz­ben egy­szer ököl­lel az arcán megütötte.

A meg­ütött férfi három szom­széd­ja látta ezt és kimen­tek az utcá­ra, hogy segít­sé­gé­re legye­nek a sér­tett­nek, azon­ban az elkö­ve­tő több­ször meg­lök­te őket.

A meg­ütött fér­fi­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, emi­att nem kérte az elkö­ve­tő megbüntetését.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a kijá­rá­si kor­lá­to­zás meg­sze­gé­se miatt az esz­ter­go­mi rend­őr­ség 50.000 Ft sza­bály­sér­té­si pénz­bír­sá­got sza­bott ki.

Az ügyész­ség az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az Esz­ter­go­mi  Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re ítélje.