Főoldal » Hírek » A konyhabútor legyártása helyett, csak az ígérgetésig jutott a vádlott - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki két sér­tet­tet is téve­dés­be ejtett azzal, hogy olyan asz­ta­los mun­ká­kért vett át pénzt, ami­ket való­já­ban nem állt szán­dé­ká­ban elvégezni.

A férfi 2019 decem­be­ré­ben sze­mé­lyes isme­ret­ség révén egy kapos­vá­ri, majd 2020 máju­sá­ban egy buda­pes­ti sér­tet­tel álla­po­dott meg abban, hogy kony­ha­bú­tort fog nekik készí­te­ni, ezért a sér­tet­tek­től közel 300.000 forint elő­le­get vett át.

A férfi azon­ban pénz­ből sem a szük­sé­ges faanya­go­kat, sem a sze­rel­vé­nye­ket nem vásá­rol­ta meg, sőt az egyik sér­tett­nek még hamis áraján­la­tot is készí­tett egy fake­res­ke­del­mi vál­la­lat nevé­ben, ami azt hiva­tott iga­zol­ni, hogy a kony­ha­bú­tor­hoz szük­ség faanyag elő­le­gét már kifi­zet­te. A vád­lott a sér­tet­tek sür­ge­té­se elől külön­bö­ző indo­kok­kal kitért, majd a tel­je­sí­té­si határ­időt köve­tő­en elér­he­tet­len­né vált számukra.

A férfi gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után a felek köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra tet­tek indít­ványt, azon­ban erre nincs kor­lát­lan lehe­tő­ség, mivel két éven belül a vád­lot­tal szem­ben egy másik eljá­rást már meg­szün­tet­tek tevé­keny meg­bá­nás miatt, ezért az ügyész­ség­nek az indít­ványt el kel­lett utasítania.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra és az egyik sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény meg­íté­lé­sé­re tett indítványt.