Főoldal » Hírek » A konyhapadlóra tett forró levesbe esett a kiskorú gyermek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elvál­lal­ta lány­test­vé­re kis­ko­rú lányá­nak a fel­ügye­le­tét, aki 2020. május hónap ele­jén a dél­előt­ti órák­ban a Tisza­ke­szi házuk­ban tar­tóz­ko­dott.

A vád­lott gulyás­le­vest főzött a gáz­tűz­he­lyen egy húsz­li­te­res fazék­ban, ez kora dél­után­ra elké­szült, levet­te a tűz­hely­ről és kellő körül­te­kin­tés nél­kül a kony­ha­pad­ló­ra tette az asz­tal mellé.

A forró leves ilyen elhe­lye­zé­se veszé­lyez­tet­te az ötéves gyer­me­ket. A sér­tett gyer­mek ugyan­is tész­tát gyúrt a kony­ha­asz­tal­nál, és ami­kor ki akart menni a kony­há­ból, meg­csú­szott, elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és bele­esett a forró leves­sel teli fazék­ba.

A vád­lott a fér­jé­vel együtt azon­nal a segít­sé­gé­re sie­tett, kivet­ték az edény­ből, levet­kőz­tet­ték és hideg víz alatt hűtöt­ték a tes­tét a men­tők kiér­ke­zé­sé­ig.

A sér­tett gyer­mek 8 napon túl gyó­gyu­ló gyógy­tar­ta­mú, test­fe­lü­le­té­nek több mint felét érin­tő másod-, és har­mad­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it azért nem látta előre, mert a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.