Főoldal » Hírek » A korábbi élettársa férjét akarta Törökországba száműzni - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három török férfi ellen, akik egyi­kük rivá­li­sát kény­sze­rí­tet­ték volna vissza aka­ra­ta elle­né­re Török­or­szág­ba. 

A vád­irat sze­rint a három török állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő közül ket­ten apa-fia kap­cso­lat­ban áll­nak, míg a har­ma­dik koráb­ban az apa cégé­ben dol­go­zott kami­on­so­főr­ként. Az apa 2021 feb­ru­ár­já­ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy a vál­lal­ko­zá­sá­ban dol­go­zó nővel, már­ci­us­tól viszont a nő az ügy szin­tén török állam­pol­gár­sá­gú sér­tett­jé­vel léte­sí­tett kap­cso­la­tot, aki­hez már 2021 augusz­tu­sá­ban fele­sé­gül is ment. Az új férj nem nézte jó szem­mel, hogy a fele­sé­ge tovább­ra is a volt élet­tár­sa cégé­ben dol­go­zik, így gyak­ran vesze­ked­tek emiatt.

A nő ezt elpa­na­szol­ta koráb­bi élet­tá­rá­sá­nak, aki elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­tet eltá­vo­lít­ja a nő mel­lől. Az apa a terve az volt, hogy fia és volt alkal­ma­zott­ja segít­sé­gé­vel, akár aka­ra­ta elle­né­re Török­or­szág­ba viszi a sér­tet­tet és nem enge­di onnan vissza­tér­ni Magyarországra.

Decem­ber 17-én a három elkö­ve­tő meg­je­lent a sér­tett érdi házá­nál. Masz­kot és gumi­kesz­tyűt húz­tak, majd beha­tol­tak az ingat­lan­ba és a sér­tet­tet a föld­re teper­ték. Az apa egy fegy­ver­nek lát­szó tárgy csö­vét bele­nyom­ta a sér­tett szá­já­ba, de azt a volt alkal­ma­zott­ja elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból végül elvet­te tőle. Erre az apa pap­ri­ka­sprayt fújt a sér­tett arcá­ba. Ezután a sér­tett keze­it össze­kö­töz­ték és fel­vált­va bán­tal­maz­ták, között meg­fosz­tot­ták alsó­ru­há­za­tá­tól, vala­mint a kutyá­ja fek­he­lyé­re ültet­ték, illet­ve szi­dal­maz­ták és női ruhát is rákény­sze­rí­tet­tek. Az apa uta­sí­tá­sá­ra a fiú és az alkal­ma­zott átku­tat­ta a sér­tett házát és onnan száz­ezer forin­tot, két mobil­te­le­font egy kar­órát és egy arany­lán­cot szed­tek össze és tet­tek el. Ezután az elkö­ve­tők beül­tet­ték a sér­tet­tet a gép­ko­csi­juk­ba és elin­dul­tak az apa buda­pes­ti lak­he­lye felé, ahon­nan tovább akar­ták szál­lí­ta­ni kami­on­nal a sér­tet­tet Török­or­szág­ba. Ezt közöl­ték is vele.

Útköz­ben Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban a for­ga­lom miatt le kel­lett las­sí­ta­ni­uk az autó­val. Ekkor a sér­tett ész­re­vett egy köze­lük­ben lévő rend­őr­au­tót, és kiug­rott fog­va­tar­tói autó­já­ból majd segít­sé­get kért, miköz­ben az elkö­ve­tők elhajtottak. 

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tők­kel szemben.