Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A korábbi országgyűlési választásokkal összefüggésben nyújtott támogatások kapcsán a fővárosban indult nyomozásokról

A 2014. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­sok során a kam­pány­te­vé­keny­ség­hez nyúj­tott költ­ség­ve­té­si támo­ga­tá­sok fel­hasz­ná­lá­sa kap­csán, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék (ÁSZ) jel­zé­se alap­ján, költ­ség­ve­té­si csa­lás gya­nú­ja miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén össze­sen hat pár­tot érin­tő­en indult nyomozás.

Ezek közül jelen­leg is több ügy­ben van folya­mat­ban az eljá­rás költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt. Két ügy­ben a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal (NAV) Közép-magyarországi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga tel­je­sí­ti a nyo­mo­zást, amely nyo­mo­zá­sok fel­ügye­le­tét a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség látja el.

Másik két eljá­rás ille­té­kes­sé­gi okból a NAV terü­le­ti­leg ille­té­kes igaz­ga­tó­sá­ga­i­hoz lett átté­ve, ezen nyo­mo­zá­sok fel­ügye­le­tét azóta már nem a Fővá­ro­si Főügyész­ség látja el.

A továb­bi két pár­tot érin­tő nyo­mo­zá­sok ered­mé­nye­ként bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó, ezért az egyik ügy­ben a nyo­mo­zást a nyo­mo­zó ható­ság (NAV) meg­szün­tet­te. A másik párt ügyé­ben indult nyo­mo­zás pedig a párt­tal szer­ző­dő egyik cég vonat­ko­zá­sá­ban foly­ta­tó­dott költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt, miu­tán adat merült fel arra, hogy a párt jog­sze­rű kifi­ze­té­sei révén kelet­ke­zett bevé­te­lei után a cég nem tel­je­sí­tet­te adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét. A cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt; a vád alap­ján a bíró­ság őt nem jog­erő­sen 180 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.

A fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, a 2014. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­sok­kal össze­füg­gés­ben, szám­ve­vő­szé­ki ellen­őr­zés­sel kap­cso­la­tos köte­le­zett­sé­gek meg­sze­gé­se miatt is indult nyo­mo­zás egy továb­bi pár­tot érin­tő­en, amely­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság két gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki. Az ügy jelen­leg vád­elő­ké­szí­té­si szak­ban van a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyészségen.