Főoldal » Archív » A kóros elmeállapotú férj baltával akarta megölni a feleségét

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy 80 éves férfi elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 48 éve házas­ság­ban él fele­sé­gé­vel, azon­ban ita­lo­zó élet­vi­te­le miatt, ille­tő­leg mivel alap­ta­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a fele­sé­ge és a fia meg­lop­ja őt, rend­sze­re­sek vol­tak közöt­tük a viták. 2018. novem­ber ele­jén ismét azzal gya­nú­sí­tot­ta fele­sé­gét, hogy meg­lop­ta, és közöl­te vele, hogy ezt nem éli túl, majd pár nap múlva két gáz­pa­lac­kot hozott a Parasz­nya tele­pü­lé­sen lévő lakó­há­zuk­ba annak elle­né­re, hogy ő vil­lany­tűz­helyt hasz­nált. Két hét eltel­té­vel az esti órák­ban a fele­sé­gé­től elkér­te a bal­tát azzal, hogy fát akar haso­gat­ni, azon­ban a balta foká­val erő­tel­jes ütést mért a fele­sé­ge fejé­re. A nő meg­szé­dült, ezután továb­bi üté­sek követ­kez­tek, mire a fele­ség véde­ke­zés köz­ben meg­ra­gad­ta a bal­tát, erre a férfi a kabát­já­ból elő­vett egy cső­vá­zas szék­lá­bat, és azzal ütöt­te meg, miköz­ben több­ször kije­len­tet­te, hogy „most meghalsz!”

Ami­kor fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal, a fele­sé­ge kime­ne­kült a lakás­ból, ezután fel­te­he­tő­leg egy gáz­pa­lack segít­sé­gé­vel fel­gyúj­tot­ta a lakó­há­zat. Az épü­let tel­je­sen kiégett, és a tűz tovább­ter­je­dé­sét a hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók aka­dá­lyoz­ták meg.

A köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­gát a nyo­mo­zó ható­ság a továb­bi nyo­mo­zás kere­té­ben vizsgálja.

A férfi kóros elme­ál­la­po­tú, amely kép­te­len­né tette arra, hogy a cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je. Így meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek van helye, és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét 6 hóna­pi időtartamra.