Főoldal » Hírek » A követési távolság be nem tartása miatt két ember halt meg a sztrádán - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021. júli­us 24-én, az M5-ös autó­pá­lyán az autó­já­val nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got, ezért nagy sebes­ség­gel az előt­te hala­dó jár­mű­sze­rel­vény­nek, majd egy másik sze­mély­au­tó­nak ütkö­zött. A vád­lott két utasa a bal­eset­ben éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júli­us 24-én, dél körül, Kis­kun­fél­egy­há­za köze­lé­ben, az M5-ös autó­pá­lyán haladt mint­egy 93-103 km/óra sebes­ség­gel. Az idő­já­rás derült volt, a látá­si viszo­nyok is jók vol­tak, a sztrá­dán nagy volt a for­ga­lom. A vád­lott előtt egy nyer­ges von­ta­tó köz­le­ke­dett fél­pót­ko­csit von­tat­va. A jár­mű­sze­rel­vény for­gal­mi okból 7-8 km/óra sebes­ség­gel haladt, ezért mind­két olda­li első és hátsó irány­jel­ző­jét egy­ide­jű­leg vil­log­tat­ta. A las­san hala­dó teher­au­tó fék­tá­vol­sá­gon kívül ész­re­ve­he­tő volt.

A férfi azon­ban nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got, és az autó­ját hir­te­len balra kor­má­nyoz­ta, hogy elke­rül­je az ütkö­zést. Ennek elle­né­re mint­egy 80-90 km/óra sebes­ség­gel a fél­pót­ko­csi hátul­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés miatt a vád­lott autó­ja a belső sáv irá­nyá­ba sod­ród­va érin­tő­le­ge­sen neki­üt­kö­zött egy másik sze­mély­au­tó­nak, ami a belső sáv­ban for­gal­mi okból mint­egy 15-20 km/óra sebes­ség­gel haladt. Az ütkö­zés után a vád­lott autó­ja a belső sáv­ban, ele­jé­vel a leál­ló­sáv irá­nyá­ba állt meg. A vád­lott három utast szál­lí­tott, akik közül a vád­lott test­vé­re és anyja olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy a hely­szí­nen meg­hal­tak. A har­ma­dik utas és a vád­lott 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Vala­mennyi­ük biz­ton­sá­gi öve be volt csa­tol­va.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vel másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ban sza­bad követ­ni, amely ele­gen­dő ahhoz, hogy az elől hala­dó jármű mögött – annak hir­te­len féke­zé­se ese­tén is – meg lehes­sen állni.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.