Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki Kovács Béla európai parlamenti képviselőt

Az Euró­pai Unió intéz­mé­nyei elle­ni kém­ke­dés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a mai napon Kovács Béla euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lőt, aki a gya­nú­sí­tás­sal szem­ben panasszal élt. Kovács Béla tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és érde­mi véde­ke­zést ter­jesz­tett elő. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zás határ­ide­je: 2015. decem­ber 20. A minő­sí­tett ada­to­kat is tar­tal­ma­zó nyo­mo­zás állá­sá­ról továb­bi tájé­koz­ta­tás nem adható.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye