Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya egy 44 éves férfit állított bíróság elé hivatalos személy elleni bűncselekmény elkövetése miatt

Az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt foly­ta­tott nyomozást.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018. júli­us 25. nap­ján egy bor­so­di kis­vá­ros­ban a rend­őr sza­bály­sér­té­si bír­sá­got sza­bott ki egy kutya­tu­laj­do­nos­sal szem­ben, az ebren­dé­sze­ti elő­írá­sok meg­sér­té­se miatt. A kutya gaz­dá­já­nak ittas álla­pot­ban lévő élet­tár­sa han­go­san kia­bál­va élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a rend­őrt, majd egy bozót­vá­gó­val hado­nász­va elin­dult felé. A rend­őr fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra, majd a nála lévő gumi­bot­tal a tovább­ra is ellen­sze­gü­lő gya­nú­sí­tott kar­já­ra ütött, és az ezt köve­tő­en is ellen­ál­lást tanú­sí­tó elkö­ve­tőt testi kény­szert alkal­maz­va megbilincselte.

A férfi az elő­ál­lí­tás köz­ben a rend­őr zász­lóst és a vele lévő rend­őr hall­ga­tó­kat kia­bál­va, szá­mos alka­lom­mal, trá­gár sza­vak­kal illet­te és fenyegette.

Az ügyész­ség 2018. júli­us 25. nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, aki panasszal élt a gya­nú­sí­tás és az őri­zet­be vétel ellen. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügyész­ség a fér­fit 2018. augusz­tus 08-án bíró­ság elé állí­tot­ta, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság mond­ja ki bűnös­nek mind­két ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény­ben, vala­mint ítél­je bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re. A Sze­ren­csi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő dön­tést hozott az ügy­ben, ame­lyet a tár­gya­lá­son jelen lévő ügyész tudo­má­sul vett. A kisza­bott 4 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés mér­té­ké­re figye­lem­mel az ügyész­ség indo­kolt­nak tar­tot­ta a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát, amely indít­vánnyal a bíró­ság egye­ző­en döntött.