Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség kiemelt jelentőségű ügyben vádat emelt dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselővel és hat társával szemben a Fővárosi Törvényszéken

Az ügyész­ség az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt bűn­se­géd­ként külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint dr. Men­gyi Roland és tár­sai 2015. év tava­szán elha­tá­roz­ták, hogy elérik azt, hogy a közel­jö­vő­ben szo­ci­á­lis szö­vet­ke­ze­tek szá­má­ra Euró­pai Uniós for­rás­ból szár­ma­zó pályá­za­tot írja­nak ki azért, hogy az azon elnyer­he­tő össze­get jog­el­le­ne­sen – valós tel­je­sí­tés nél­kül – saját maguk meg­sze­rez­zék. Dr. Men­gyi Roland a pályá­za­ti pénz­ből tör­té­nő része­se­dés fejé­ben vál­lal­ta, hogy a pályá­zat kiírá­sa érde­ké­ben köz­re­mű­kö­dik. E tárgy­kör­ben a vád­lot­tak több­ször egyez­tet­tek. Dr. Men­gyi Roland tár­sa­i­val az egyik talál­ko­zó­ju­kon azt közöl­te, hogy 5 mil­lió forin­tot kell fizet­ni­ük a dön­tés­ho­zó­nak ahhoz, hogy hiva­ta­los útra tere­lőd­jön a pályá­zat, míg továb­bi 5 mil­lió forin­tot a pályá­zat kiírá­sá­ért. Az érin­tet­tek össze­gyűj­töt­ték az első rész­let­ként kért 5 mil­lió forin­tot, melyet dr. Men­gyi Roland barát­já­nak jut­tat­tak el.

A vád­lot­tak célja a pályá­za­tok benyúj­tá­sá­val az volt, hogy a pályá­za­ton elnyer­he­tő tel­jes összeg­hez a saját célra tör­té­nő fel­hasz­ná­lás érde­ké­ben hoz­zá­jus­sa­nak. A vád­lot­tak a pályá­za­ti célok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra alkal­mas, annak meg­fe­le­lő tevé­keny­sé­ge­ket nem szán­dé­koz­tak végez­ni. Meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint ezek helyett csu­pán a csa­lás lelep­le­ző­dé­sé­nek veszé­lyét csök­ken­tő, lát­szó­la­gos tevé­keny­sé­ge­ket végez­tek volna el.

 A vád­lot­tak a szö­vet­ke­ze­ti pályá­za­tok útján össze­sen 499.996.391 forint költ­ség­ve­té­si támo­ga­tást kísé­rel­tek meg­sze­rez­ni. A pályá­za­to­kat – a befo­ga­dá­si fel­té­te­lek nem tel­je­sí­té­se, illet­ve a pályá­za­ti kérel­mek for­mai hibái miatt – eluta­sí­tot­ták, így vagyo­ni hát­rány nem kelet­ke­zett.

A dr. Men­gyi Roland ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint – 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügyész­ség dr. Men­gyi Roland tár­sa­it külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vala­mennyi vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát az Ország­gyű­lés 2016. szep­tem­ber 12-én fel­füg­gesz­tet­te, majd a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség dr. Men­gyi Rolan­dot 2016. októ­ber 10-én hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.