Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » A külföldi férfi egy zenei fesztiválon molesztálta a tizenegy éves kislányt – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy gyermeket.

A tény­ál­lás sze­rint a fran­cia férfi egy zenei fesz­ti­vál­ra érke­zett hazánk­ba. A tizen­egy éves sér­tett és a csa­lád­ja is részt vett az ese­mé­nyen. 2018. augusz­tus 11-én, éjjel, a kis­lány a szü­lei mel­let­ti sátor­ban egye­dül aludt, ami­kor az ittas álla­pot­ban lévő férfi a sátor cip­zár­ját lehúz­ta és bemá­szott oda. Ezt köve­tő­en az alvó gyer­me­ket test­szer­te simo­gat­ni kezd­te, benyúlt a póló­ja alá, alsó­ne­mű­jét meg­pró­bál­ta lehúz­ni. A sér­tett erre fel­ri­adt és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit a távo­zás­ra, aki ennek ele­get tett. Ezután a férfi egy másik sátor­ba is bemá­szott, a szü­lők érte­sí­té­se alap­ján azon­ban a biz­ton­sá­gi őrök elfogták.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a fér­fit véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 1.600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás érde­ké­ben, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, kiuta­sí­tást, maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tést kell kiszabni.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.