Főoldal » Archív » A lakóházában üzemeltetett kisboltban árult herbált a makói pár - „büntetlen örömök” vagy kábítószer-kereskedelem

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a kábítószer‑kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első­fo­kú bíró­ság a 2019. júli­us 4. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben egy makói volt házas­párt kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt egye­ző­en 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az ügyész­sé­gi vád­nak meg­fe­le­lő, nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lot­tak a lakó­há­zuk­ban éve­ken keresz­tül kis­bolt­sze­rű­en her­bál­nak neve­zett növé­nyi anya­got árul­tak, ame­lyet füs­tö­lő­ként, illa­to­sí­tó­ként ada­gok­ba kicso­ma­gol­va adtak el a vásár­lók­nak, akik­nek a célja azzal a kábult­ság, nyu­gal­mi álla­pot eléré­se volt. E tevé­keny­sé­gü­ket hir­de­té­sek­kel és vásár­lá­si akci­ók­kal is igye­kez­tek rek­lá­moz­ni, egye­bek mel­lett „bün­tet­len örö­mök”- meg­je­lö­lés­sel. Az álta­luk keres­ke­dés cél­já­ból meg­szer­zett és a nyo­mo­zó ható­ság által utóbb lefog­lalt anya­gok­ról azon­ban meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy azok kábí­tó­szer­nek ille­tő­leg új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sül­nek.

Az első fokon eljárt ügyész­ség a tör­vény­szék íté­le­tét tudo­má­sul vette, elle­ne a vád­lot­tak és védő­jük fel­leb­be­zett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a kisza­bott bün­te­tés pedig mér­ték­tar­tó, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sa indo­kolt.